Казуси

Правни съвети е сайт, чиято цел е да помогне и асистира за съвет по различни юридически или административни казуси. Отговорите на Вашите казуси се публикуват от квалифицирани лица на доброволен принцип. Действащи адвокати се регистрират и отговарят по някои казуси, за които имат компетенция или практически опит. Предоставили сме и широк списък с нотариуси и частни съдебни изпълнители, които биха били от полза за Вас, при възникнала необходимост. Нашата мисия е да повишим правната култура и личната ангажираност при административни казуси на българското общество. Ние вярваме, че повече информация с подходящи примери и казуси Ви помага да вземете по-добри решения.
Правни съвети не е “посредник” към адвокати и не предоставя правни консултации. Правни съвети не е правна кантора или заместник на адвокат/адвокатска кантора.
legal advice

Намери казус:

Казуси

Родителски права
10.04.2009г. 08:09
Още един въпрос по моя проблем. Вярно ли е , че по новия ГПК може да не ми дадат да обжалвам пред върховен а да приемат решението на градски?
Интересува ме кой се явява собственик на жилище, дарено от майка на син с пожизнено и безвъзмездно право на ползване на дарителя. Въпросът ми е в контекста на отдаване под наем на жилището - кой има правото да подписва договор с евентуалния наемател. Също води ли се дарителя в този случай съсобственик?
Самотна майка
10.04.2009г. 06:59
Здравейте. Предстои ми да бъда самотна майка. Искам да разбера като такава какви помощи се отпускат, в какъв размер и в какъв период. Здравно осигурена съм, но безработна. Последната една година не съм работила. Благодаря Ви предварително.
Здравейте, живея в жилищен блок. Входа има общ водомер, а всеки апартамент индивидуален водомер. При отчитането на изразходваната вода се вземат показанията на индивидуалните водомери, а след това се сумират всички индивидуални водомери и се уравняват по общият водомер. Длъжен ли съм да предам водомера си за проверка по смисъла на чл.43 и чл.44 от закона за измерванията след, като общият водомер минава на тази проверка
Родителски права
10.04.2009г. 02:45
Здравейте, имам нужда от съвет! Живеех с приятелката си на семейни начала без брак и имаме дете на годинка и три месеца - по стечение на обстоятелствата ( не се получи м/у нас) не живеем заедно от близо 2 месеца - бих искал и я помолих да го взимам при себе си 2 съботи и недели в месеца но тя ми отказва категорично - какво мога да направя по въпроса за да мога законно да го взимам при себе си? Благодаря ви предварително за съвета.
Здравейте! Преди година и половина имах неблагоразумието да дам 20000 лв. на заем на шефа си, т.е. да ги вложа в бизнеса му като заем, а не дялово участие. Уговорката ни беше, че когато ми потрябват ще си ги получа. Но не стана така. Една година и два месеца получавах нещо като дивиденти по 300лв.месечно/до края на 2008г./ и част от парите си. Сега обаче той отказва да ми върне остатъка от сумата /8000лв./. Нямаме подписан никакъв документ. Какво мога да направя по правен ред, за да си получа парите. Благодаря предварително! Поздрави!В.Александрова
Съдебно решение
10.04.2009г. 09:20
Скоро приключи делото ми за родителски права над синът ми . Как ще получа съдебното решение .
Много моля за съдействие от ваша страна относно следния случай: Майка ми и баща ми закупуват земя и започват да строят малко семейно хотелче върху нея. По време на строежа, понеже баща ми притежава ЕТ, което не е работило, решава да се регистрира по ДДС и да ползва ДК. При ревизия обаче му възстановяват само 50 % от ДДС-то със становището, че понеже земята е семейна имуществена собственост, майка ми е автоматично собственик и на половината сграда. Сега въпросът ми е какви документи трябва да се изготвят, за да премине цялата сграда на името на ЕТ. Нотариуска отказва да завери всякакви договори, защото нот.заверени договори между съпрузи не били юридически издържани. Предварително благодаря!
Искова молба
09.04.2009г. 06:57
Здравейте имам следното питане към Вас и то е дали правилно съм написала исковата си молба до съда. ДО РАЙОНЕН СЪД ГР. СОФИЯ ИСКОВА МОЛБА ОТ Инж. ГРЕТА СТЕФАНОВА МИНКОВА, ЕГН ЕГН 6712174134 Адрес: гр. София П.К.1836 ж.к.”Левски” В бл.17 вх.А ет.5 ап.12, GSM: 0898599066 Greta067@abv.bg против, фирма „САВИМЕКС” – ЕООД с адрес гр.Добрич ул.”Гоце Делчев” № 19 и склад в гр.София, ул.”Локорска”№ 1 в Стоково тържище „Луи Пастьор” УВАЖАЕМИ Г - Н / Г - ЖО СЪДИЯ, От 02.05.2006 год. постъпих на работа във фирма „САВИМЕКС” – ЕООД на която седалището е в гр.Добрич ул.”Гоце Делчев” № 19. Аз работех в склада и в гр.София, който се намира на ул.”Локорска”№ 1 в Стоково тържище „Луи Пастьор” като фактурист по срочен трудов договор /за 6 месеца/ №734 от 02.05.2006 год. Друг договор не съм разписвала, както и допълнителни споразумения. По редица причини реших да прекратя трудовите си правоотношения с фирмата, и въпреки, че в т.3 на трудовия ми договор не е посочен никакъв срок на предизвестие, аз многократно съм подавала молби за напускане, като последната ми молба беше на 19.09.2008 г. На тези молби и до сега не съм получила отговор. От 23.02.2009 г. до 01.03.2009 г. излязох в отпуск по болест, за което представих в офиса на фирмата в гр.София болничен лист за 7 /седем/ дни № 0001316908 от 23.02.2009 г.. За целият срок на работата ми във фирма „САВИМЕКС” – ЕООД не съм ползвала друг болничен лист, освен горепосочения. По време на болничния разбрах, че търсят мой заместник прочетох във брой 36 от 23.02.2009 год. на вестник „Позвънете” на стр.28 обява от фирма САВИМЕКС” – ЕООД, че търси жена за моята длъжност. Беше ми спрян и аванса за следващия месец. По същото време ми се обадиха, че трябва да се явя в удобно за мен време след края на болничния за сдаване на длъжността - т.е. на 02.03.2009 г. На 02.03.2009 год. се явих на работното си място. След приключване на така нареченото сдаване, Началник склада ми каза, че към мен нямат нищо повече и, че когато са готови документите ми ще бъда уведомена. Същият ден попълних и декларацията за изплащане на болничния от НОИ. Две седмици, след като не ми се обадиха, аз позвъних на Началника на склада в гр.София. Това беше на 18.03.2009 г. Тогава той ми съобщи, че всичко ще си получа в плик от пазача на портала на 20.03.2009 г. На посоченият ден, понеже аз нямах възможност да отида да си взема лично документите, изпратих съпругът си. Въпреки, че в офиса е имало представител на фирмата, плика с документите е бил оставен на портала. В плика бяха поставени трудовата и здравната ми книжки. В трудовата ми книжка прочетох, че съм уволнена дисциплинарно съгласно чл.330 ал.2 т.6 от Кодекса на труда /КТ/ което е отразено с подпис и печат на фирмата. В разговор по телефона на въпроса, защо съм уволнена дисциплинарно, Началника на склад София отговаря, че не съм се явила три последователни дни на работа, а на въпроса защо не ми е изплатено полагащото ми се трудово възнаграждение за месец февруари 2009 год.,, че така са решили във фирмата. • Съгласно разпоредбата на чл.193, ал.1 от КТ, работодателят е длъжен преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша работника или служителя или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените доказателства. • Според чл. 195 от КТ дисциплинарното наказание се налага с мотивирана писмена заповед, в която се посочват нарушителят, нарушението и кога е извършено, наказанието и законният текст, въз основа на който се налага. Заповедта за дисциплинарно наказание се връчва срещу подпис на работника или служителя, като се отбелязва датата на връчването. При невъзможност заповедта да бъде връчена на работника или служителя работодателят му я изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка. Работодателят не е изисквал писмените ми обяснения и не ми е връчил заповед за дисциплинарно уволнение до днешна дата. На 26.03.2009 год.изпратих искане /вх.№ PД-КK-94-84 от 30.03.2009 г./ до директора на ДИРЕКЦИЯ’’ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” гр.Добрич тъй като седалището на фирмата е там. На 03.04.2009 г.получих отговор, че препращат моята преписка до ТД „НАП” Добрич и ТП на НОИ гр.Добрич за произнасяне по компетентност. В писмо с изх.№№ PД-КK 94-784 и PД-КK 94-783 от 31.03.2009 г. адресирано до мен, ДИРЕКЦИЯ’’ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” гр.Добрич препраща моята преписка до „ТД на НАП” гр.Добрич и „ТП на НОИ” гр.Добрич, за произнасяне по компетентност на основание чл.31 ал. 2 от Административно процесуалния кодекс. В писмото си посочват искания от заявителката тоест мен цитирам „твърдения за неплатени осигуровки...” от фирма „САВИМЕКС” – ЕООД такива не съм предявявала. Моите искания са съвсем други и са описани подробно в писмо с вх.№ PД-КK-94-84 от 30.03.2009 г. до Директора на ДИРЕКЦИЯ’’ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” гр.Добрич. На 07.04.2009 год. изпратих искова молба за предоставяне на заповедта за дисциплинарното ми уволнение до Господин ИВЕЛИН ЙОРДАНОВ САВОВ Управител на Фирма"САВИМЕКС" ЕООД гр. Добрич ул.”Гоце Делчев” № 19 по пощата и на електронната поща на фирма savimex@dobrich.net. На 07.04.2009 год. към 10 00 часа Г-н САВОВ ми се обади по мобилния телефон и ме попита защо не съм си получила заповедта за уволнението. Защо им правя сега детски номера и, че съм забравила как съм им се молила да ме вземат на работа преди и, че можело пак да опра до тях на което отвърнах, че не правя никакви номера а си търся правото. Следобед ми се обади и счетоводителката на фирмата и от разговора който проведохме разбрах, че фирмата ми дължи около 750 /седемстотин и петдесет/ лева и, че от тая сума са ми удържали 250 /двеста и петдесет/ лева за 12 /дванадесет/ броя каси за хляб, който по моя вина са били загубени. Аз не съм материално отговорно лице и на мен не ми се води нищо от склада в гр.София или от склада в гр.Добрич. Също така от разговора с нея разбрах, че са ми удържали и други пари но не ми бе обяснено точно за какво. Съобщено ми бе, че са ми изпратили около 75 /седемдесет и пет/ лева в склада в гр.София, на ул.”Локорска”№ 1 и да си ги получа от там от Началник склада. Не ми стана ясно на какво основание ми спират заплатата и другите пари за неползван платен годишен отпуск за 2008 год. и 2009 год.. На какво основание ми правят тия удръжки и ми пращат тия около 75 /седемдесет и пет/ лева в склада в гр.София. Въз основа на горе изложените факти и доводи, ако съдът се произнесе в моя полза относно законосъобразността на дисциплинарното ми уволнение на основание чл.193 ал. 2 от КТ, то моите искания към Фирма"САВИМЕКС" ЕООД гр. Добрич са следните: 1. Да бъде отменена заповедта за дисциплинарното ми уволнение по чл. 330 ал.2 т.6; 2. В трудовата ми книжка да се корегира /отмени/ дисциплинарното ми уволнение; 3. Да ми бъде изпратено от работодателя полагащото се и изработено от мен пълно възнаграждение за месец февруари 2009 год.; 4. Да ми бъде изпратена от работодателя частта от неползвания платен годишен отпуск за 2008 год., и за 2009 год. съгласно чл.224 от КТ; 5. Да получа обезщетение от работодателя в размер на брутното ми трудово възнаграждение заради неправомерното ми уволнение, за 6 месеца напред съгласно чл.225 ал.1 от КТ. 6. Да получа извинение от фирмата в писмен вид за причиненото ми уронване на престижа заради дисциплинарното ми уволнение; 7. Да ми бъдат внесени осигурителни вноски от 06.03.2009 год. до момента на произнасяне на съда; 8. Да ми бъде признато за трудов стаж и времето през което не е съществувало трудово правоотношение с фирма "САВИМЕКС" ЕООД съгласно чл.354 ал.1 от КТ. 9. Работодателят да ми изплати трудово възнаграждение съгласно чл. 40, ал. 4 от КСО за първия работен ден от настъпването на временната неработоспособност. 10. Да бъда освободена от фирмата по взаимно съгласие. 11. Да ми бъдат възстановени разноските по делото от фирма "САВИМЕКС" ЕООД – гр.Добрич. Прилагам копия на следните документи: 1. Копие от трудов договор №734 от 02.05.2006 год. с уведомление по чл.62 ал.2 от КТ – от 2 /два/ листа; 2. Копие от мое искане с вх.№РДКК-94-84 от 30.03.2009 год. до Директора на ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” гр.Добрич – от 2 /два/ листа; 3. Копие от отговор на ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” гр.Добрич – от 1 /един/ лист; 4. Копие от Актуално състояние на ФИРМА"САВИМЕКС" ЕООД гр. ДОБРИЧ – от 1 /един/ лист; 5. Копие от стр.22 ,23,24 и 25 от трудовата ми книжка – от 2 /два/ листа; 6. Копие от амбулаторен лист №599 от 23.02.2009 год. от личен лекар – от 1 /един/ лист; 7. Копие от разписка №000509/9183600000829 от 26.03.2009 год. до Дирекция “ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” – гр.ДОБРИЧ – относно искане с вх.№ PД-КK-94-84 от 30.03.2009 г. - от 1 /един/ лист; 8. Копие от разписка №000113/9183600004572 от 07.04.2009 год. до фирма “САВИМЕКС” – ЕООД – гр.ДОБРИЧ относно искова молба за предоставяне на заповедта за дисциплинарното ми уволнение – от 1 /един/ лист; С уважение: инж. ГРЕТА МИНКОВА .......04.2009 г. гр.София
По време на болничен /седем дневен/, може ли да се спре аванса за следващия месец