Договор за наем

14.01.2009г. 02:11:30
Имам сключен договор за наем,където пише следното-"Наемната цена подлежи на актуализация,максимум до размера на повишаване на минималната работна заплата,без за това да е необходимо допълнително споразумение"Въпросът ми е може ли да се иска по-малък наем от процентът на увеличение между двете минимални заплати/сега и в момента на подписването./примерно процентът е1.5% а да се плати 1,45-защото пише максимум? Аз го разбирам ,че щом процентът е 1,5% то с толкова се повишава наема,като това е максималното.Така ли е законно?

Правни мнения, съвети и коментари

14.11.2017г. 07:48
Както сте цитирали клаузата от наемния договор - наемната цена следва да се увеличи с повишаване размера на минималната работна заплата, като е определен и максимумът на увеличаването. Цитираната разпоредба от договора е необходимо да се тълкува заедно с останалите разпоредби. Препоръчително е при неяснота на въпросната разпоредба - договорът да бъде изменен по взаимно съгласие на наемателя и наемодателя.

Коментар