Лични данни

Политика за защита на личните данниПри използване на уебсайт Pravnisaveti.com твоите лични данни се обработват от "Уолоу Интернешънъл" ЕООД, ЕИК: 201214735, гр. Варна, ул. Ген. Колев 54, офис 19, телефон: 0893621112, email: support @ Pravnisaveti.com.

Ние обработваме твоите лични данни на следните основания:

Въз основа на договор – когато поръчаш определени услуги от нас;Въз основа на закон – когато нормативните актове ни възлагат това задължение;Въз основа на твоето изрично съгласие – във всички останали случаиВ следващите параграфи ще намериш детайлна информация относно обработването на личните ти данни в зависимост от основанието, на което ги обработваме.

Когато поръчваш някоя от нашите услугиНие обработваме личните ти данни, за да изпълняваме своите задължения към теб, както и за да можем да се възползваме от нашите права по договора.

Цели на обработката:

установяване на самоличността ти;управление и изпълнение на твоите заявки за продукти или услуги;цялостно обслужване по нашите продукти;уведомление за всичко, свързано с продуктите и услугите, които ползваш при нас;изготвяне на потребителски профил и поддържане на клиентската история;запазване на кореспонденция във връзка с направени поръчка, обработка на заявки, докладване на проблеми и др.На това основание обработваме следните данни:лични данни за контакт – адрес за контакт, телефонен номер и имейл;електронна поща, писма, информация за заявките ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания; друга обратна връзка, която получаваме от теб;всяка друга информация, която е необходима за предоставяне на конкретната услуга и без която услугата не би могла да бъде предоставена;клиентски номер, код или друг идентификатор, създаден за идентификация на потребители;други лични данни, предоставени от теб или от трето лице при сключване или по време на действие на договор с нас и по-конкретно: трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес на пълномощник, посочени в документ за упълномощаване; данни за профил в социални мрежи, данни за контакт, лице за контакт; потребителско име, парола (при регистрация в интернет страница ни или друга подобна услуга);Обработката на посочените лични данни за нас се явява задължителна, за да можем да сключим договора с теб и да го изпълняваме.

Предоставяне на твоите данни на трети лица:

Ние предоставяме твои лични данни на трети лица, за да предложим качествено и комплексно обслужване. Не предоставяме твои лични данни на трети лица, преди да се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на данните.

Лични данни предоставяме на следните категории получатели (администратори на лични данни):

лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходими за дейността на дружествотолица, извършващи консултантски услуги в различни сфери.Данните, събрани на това основание изтриваме 5 години след прекратяване на договорното отношение с теб.  Срокът е определен от 5-годишния давностен срок за възможните претенции от договора.

Когато изпълняваме наши законови задълженияВъзможно е в закона да е предвидено задължение за нас да обработваме личните ти данни. В тези случаи ние сме длъжни да извършим обработката, като например:

задължения по Закона за мерките срещу изпиране на пари;изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на законосъобразно счетоводство;предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството нормативни актове;удостоверяване на възраст при пазаруване онлайн.Данните, събрани съгласно предвидено задължение в закона, изтриваме след като задължението за събиране и съхранение бъде изпълнено или отпадне.

Предоставяне на твоите данни на трети лица:

Когато по закон за нас е предвидено задължение, е възможно да предоставим лични данни на компетентния държавен орган, физическо или юридическо лице.

Когато имаме твоето изрично съгласиеНие обработваме твоите лични данни на това основание само след изрично, недвусмислено и доброволно съгласие от твоя страна. Няма да предвиждаме каквито и да е неблагоприятни последици за теб, ако откажеш обработването на личните данни.

Ако ни дадеш съответното съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви договорни отношения с теб:

изготвяме подходящи за теб предложения за продукти/услуги;изготвяне за теб предложения за продукти/услуги от партньори на компанията , като обработваме твои основни лични данни.Оттегляне на съгласието

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Ако оттеглиш съгласието си за обработване на лични данни, ние няма да използваме личните ти данни и информация за определените по-горе цели.

За да оттеглиш даденото съгласие е необходимо само да използваш нашата секция за защита на лични данни или просто да се свържеш с нас на посочените контакти.

На основание даденото от теб съгласие обработваме твоя имейл и друга информация, за която изрично се съгласяваш.

Данните, събрани на това основание, изтриваме при искане от твоя страна или 2 години след първоначалното им събиране.

Анонимизация и псевдонимизацияНие обработваме данни за статически цели. Това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.

Твоите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи /елементи, позволяващи идентифициране, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължени за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

Защита на твоите лични данниЗа осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, както и най-добрите практики от международни стандарти.

Компанията е приела правила за предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на твоите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и други.

Работим с единствено с обработващи лични данни, които осигуряват еквивалентни стандарти за сигурност.

Лични данни, които сме получили от 3-ти лицаВ някои случаи се налага да обработваме твои лични данни, които не са ни предоставени от теб или пък събрани от нас, ами сме получили от трети лица. Това са следните данни:

Данни от социални мрежи като Фейсбук – данни за потребителския профилДанни от наши Партньори – в изпълнение на договорни задължения или сред изрично съгласиеДанни от наши Потребители – предоставяне на данни за страни по договор, препоръки и др.Права на ПотребителитеКaто потребител можеш да упражняваш своите права https://Pravnisaveti.com, на телефон 0893621112 или на имейл support @ Pravnisaveti.com.

Ти имаш всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз. Всеки Потребител има право на:

Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);Достъп до собствените си лични данни;Коригиране (ако данните са неточни);Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;Преносимост на личните данни между отделните администратори;Възражение спрямо обработването на негови лични данни;Да не бъдеш обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия теб или по подобен начин те засяга в значителна степен;Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата ти са били нарушени.

Можеш да поискаш изтриване на своите данни, ако:Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;Оттеглиш своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;Възразиш срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение, установено от закона;Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

Можеш да ограничиш обработването на лични данни от наша страна, когато:Оспориш точността на личните данни;Обработването е неправомерно, но не желаеш личните данни да бъдат изтрити, а изискваш вместо това ограничаване на използването им;Ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но ти ги изискваш за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;възразяваш срещу обработването в очакване на проверка дали нашите законни основание за обработка имат преимущество пред интересите ти.

Право на преносимост.Имаш право да получиш личните данни, които те засягат и които си ни предоставил, в електронен формат и да прехвърлиш тези данни на друг администратор без възпрепятстване от наша страна, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин.

Право на възражение.Имаш право да възразиш пред нас срещу обработването на личните ти данни. Ние ще прекратим обработването, освен ако не докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на теб като субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването ще се прекрати незабавно.

Право на жалба до надзорния орган

Можеш да подадеш жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните ти данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.

Поддържане на регистър

Ние поддържаме регистър на дейностите по обработване, за които отговоряме. Този регистър съдържа цялата по-долу посочена информация:

името и координатите за връзка с нас;описание на категориите субекти на данни и на категориите лични данни, които обработваме;категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити лични данни, включително получателите в трети държави или международни организации;когато е възможно, предвидените срокове за изтриване на различните категории данни;когато е възможно, общо описание на техническите и организационни мерки за сигурност.