Коментари

Забавено изплащане на заплати от работодател

Адвокатът Ви има пълно право да иска хонорара си от Вас, който обаче ще ви бъде възстановен ако спечелите делото, освен това имате право да търсите лихви за забава и законни лихви освен главница.

Казус - Дарение на имот

Не Ви препоръчвам да правите дарение в този случай, тъй като ако заинтересовано лице оспори дарението и докаже, че сте платили пари, договорът за дарение ще бъде обявен за нищожен и ще бъде развалено!

Възможен ли е запор при минимална раб. заплата?

Адвоката ви е прав не е възможен, а ЧСИ в днешно време или по-голямата част от тях превишават правата си и разчитат на това, че длъжниците няма да обжалват действията им пред съда.

Въпрос по наказателно дело без ответник

По наказателните дела ответник няма, има подсъдим и да може да се осъди задочно без да е присъствал.

ЧСИ/Принудително изземване

Не и ако собственика на недвижимия имот, може да докаже със съответните документи, че той или друго трето лице е собственик на движимите вещи. В такъв случай, ако се стигне до опис на движими вещи и съответно продажба винаги може да се обжалват действията на ЧСИ по предвидения в ГПК ред.

Неизплатени заплати от работодател

Инспекцията по труда може само да направи констатация, че има налице неизплатени трудови възнаграждения, но ако желаете те да ви бъдат изплатени трябва да заведете дело в съда по седалището на работодателя или в съда по местонахождение на мястото където обичайно сте полагали труд. Като се посочва размера на неизплатеното трудово възнаграждение за всеки месец, съответно период за всяко (кога следва да се изплати) за да може да бъде изчислена и лихва. След благоприятно за вас решение от страна на съда, на база на него може да бъде изкаран изпълнителен лист. Не забравяйте, че това Ваше право е обвързано с 3 годишен давностен срок от момента, в който е следвало да ви бъде изплатено възнаграждението.

покупка

Това което Ви е необходимо е учредяване право на строеж или от собственика на земята или от съсобствениците в сградата, като при надстрояването съответно се доплаща за идеалните части от сградата.

Данък и такса смет върху необитаем наследствен имот

Може да подадете декларация, с която да Ви бъде намалена такса смет, но не и да бъдете освободен от нея.

Неоходими документи за продажба на наследствен апартамент.

Документ за правото на собственост, удостоверение за наследници, данъчна оценка, скица.