Коментари

дело за издръжка

В зависимост местожителството Ви и натовареността на съда, в който подадете иска си делото може да отнеме от 2 месеца до 5, хонорара на адвоката, който ще ви представлява, го заплащате Вие, а когато спечелите делото и съда уважи пълния размер на претенцията Ви, ответната страна ще Ви го възстанови, ако сте социално слаба, може да се обърнете към съответната адвокатска колегия в областта Ви за съдействие и възможността да ви бъде назначен служебен защитник.

Съседски войни

Пуснете жалба в МВР, а ако щетите са големи може да подадете иск в съда и да претендирате размера на нанесените Ви имуществени вреди по гражданскоправен ред.

Изпълнително дело

Обжалвайте действията на съдебния изпълнител!

прехвърляне на имот

Също така може да направите договор за гледане и издръжка, тоест Вие полагате грижа за баща си, а в замяна на това той ви прехвърля имота си.

развод

След като брака Ви е сключен на територията на РБ, е достатъчно да започнете съдебната процедура тук.

Уволнение с подпис на празен лист хартия

По първия въпрос, не е спазено изискуемото от закона и уговореното в договора предизвестие при прекратяване на договора, като претенцията, която може да има е в зависимост от уговореното предизвестие било 1 месец или ако в договора е уговорен по- голям срок размера на брутното трудово възнагражение за периода. По втория въпрос, ако действително съпругът Ви не е подписвал втори трудов договор, той е нищожен и не поражда правните си последици, като по наказателен път може да се заведе дело за документно престъпление. Абсолютно може да бъде заведено трудово дело и мисля, че шансовете са големи, Относно хонорарите не е приемливо и в нарушение на наредбата относно адв. възнаграждения.

Права на полицаи

Подайте жалба до началника на полицейския служител, за да се извърши проверка и да му бъде търсена дисциплинарна отговорност за изнесените от Вас твърдения. От друга страна може да подадете жалба в съда на основание Чл. 148а. от НК "Който разгласи устно, чрез печатни произведения или по друг начин данни, обстоятелства или твърдения за другиго, основаващи се на неправомерно придобита информация от архива на Министерството на вътрешните работи, се наказва с глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева."

Как брат ми да запази жилището си

След трудно разбираемия текст и липсата на важни детайли, първо вадя извод, че страните за които говорите за сключили брак и са придобили жилището по време на брака. Съда явно е предоставил семейното жилище, тъй като е определил, че грижа за децата ще полага майката и е предоставил същото до навършване на пълнолетие на децата. Независимо от сделката между Вас и брат Ви, описаното обстоятелство по-горе няма да се промени, защото Вие получавате част от имота и то обременен с тежест. Абсолютно с правото си е жената, тъй като Вие ползвате частта й и има пълно право да иска заплащането на наем и не само. Ако тя реши да заведе дело в съда, също така може да Ви съди за това, че нарушавате правата и на съсобственик, в това число ограничавате да упражнява правото си на собственост: ползва имота, да влиза в него без да бъде възпрепятствана. От друга страна може да претендира и за това, че не изпълнявате влязъл в сила акт на съда!

Съвет за подялба на онаследен имот

Г-жо/Г-не така изложен казус е крайно неприемлив и неразбираем! Ако все пак желаете да получите отговор на поставен от Вас въпрос се постарайте да изложите конкретния проблем и въпрос, в смислово свързани изречения, с описание на роднинските си връзки.

Наследство срещу гледане и издръжка

Праг няма, но се счита, че по договора за гледане и издръжка трябва да поемете разходите свързани с нормалното съществуване на баба ви, в това число битови нужди, храна, лекарства и разходи свързани с лечението й. Като тези разходи по принцип трябва да поделите с леля Ви.