Коментари

Неизпълнение на договор за наем

Имате право на обезщетение за неспазеното предизвестие (ако обаче е уговорено да е 1 месец, а не по кратък срок), но това ще стане по съдебен ред, като относно размера може да претендирате, колкото искате, но имайте в предвид, че съда ще го определи по справедливост и ще ви начисли държавни такси, нормално би било да поискате същия размер на сумата, която са накарали Вас да депозирате при сключването на договора.

Как да се разведа с жена си, която е в чужбина

Не е нужно присъствието или съгласието на съпругата ви при развод, съдът ако прецени, че е налице действително основанието да Ви разведе, ще й назначи особен представител (адвокат вписан към националното бюро за правна помощ), като обаче разхода за особения представител ще бъда за Вас.

Наследство

Наследник на дела на майка Ви сте както Вие, така и баща Ви, в случай ако са имали брак.

Неполучаване на рента след доброволна делба на арендуваната земя

Тъй като договора за аренда е вид тежест върху имота и следва имота, което е видимо и с вписването му в имотен регистър към съответния имот, независимо от промяна на собствеността или съсобствеността, арендаторът е длъжен да изплаща уговореното по договор, като изплащането може да стане и на един от собствениците, а останалите съсобственици да търсят частта си от него. Няма право обаче арендаторът да отказва изплащането на арендата и да казва кой има права и кой не. Заведете едно дело пред съда и проблема Ви ще бъде решен.

Как да се откажа от неизползван имот?

Отказ не , но може да продадете частта си на останалите съсобственици, а ако те не желаят да я изкупят на трето лице. Съответно може да я дарите на останалите съсобственици безвъзмездно.

Задържане на документи и неплащане на заплата

Не, не е законно, срок за задържане на документи може да има в махленските счетоводни къщи , неизплащането на заплати и обещание за по-късното е нарушение на трудовотп законодателство, общо взето имате пълното право да заведете дело дори и без документи и да изискате от съда да накара работодателя Ви, като ответник да ги представи. Относно заплатите, от момента на забава дължи и тях и лихви за забава!

Наказателно право

Г-жо/Г-не напишете за какво престъпление говорим, в 99% от случайте говорим за затвор, но в практиката си успях да издействам пробация за лице, което бе извършило пресъпление в изпитателния си срок, но наказанието за самото престъпление предвиждаше възможността за налагането на наказанието пробация (т.е в състава на престъплението няма предвиден минимум на наказанието), а има тълкувателно решение в този смисъл, друг е въпроса, че практиката е двупотопна.

Измамена от Виваком с гаранционен телефон

Или ако горното не даде резултат да заведете дело за нанесени имуществени вреди!

Съдлъжник по кредит

Когато главния длъжник спре да плаща изпълнението се насочва към съдлъжника (поръчителя). Ако спрете да плащате вноските и имате движими или недвижими вещи, изпълнението може да бъде насочено към тях, но не и към имуществото на вашите родители. За кредитора, няма значение от кого е изпълнението и има право да насочи същото, както към длъжника, така и към съдлъжника.

Развод

Тъй като не сте писал кога е придобита къщата, предполагам,че е по време на брака, ако се разведат съпрузите попадат в равни дялове от това, което е придобито по време на брак в режим на "общност". Ако в процеса бъде доказано, че единият от съпрузите е допринесъл повече за определено имущество, дяловете на другия могат да бъдат намалени. Ако това не се случи след развода двамата съпрузи ще получат равни части от имота, което ги прави съсобственици. Що се отнася до съсобствеността, за да продаде частта си въпросния господин, първо трябва да я предложи на другия съсобственик и чак тогава да я предлага на трети лица, в противен случай тази сделка ще бъде недействителна и може да бъда атакувана по съдебен ред. Ако къщата е семейно жилище, майката може да иска до навършване на пълнолетието на детето ако не е пълнолетно и ако детето остане при нея, да продължи да живее там. Другия вариант е ако все пак може да се стигне до раздяла по взаимно съгласие и е възможно страните доброволно да поделят имуществото си да го направят така.