Коментари

Може ли продавача да продава, ако той има данъчни и др. задължения или запори към банки

Всяка една сделка може да бъде извършена от пълномощник, стига в пълномощното да е описано съответното действие, което пълномощника извършва, Относно задължението, ако автомобила няма запор, т.е. не е обременен със тежести е възможно да бъде продаден.

Отказ от наследство

Да начина е да бъде направен отказ от наследство, което означава обаче, че се отказват от наследството като цяло, а то е съвкупност, както от права, така и задължения.

Шумни съседи - фирма

Ако има етажна собственост, може да бъде взето решение, с което съсобственика да бъде отстранен от жилището си за период от 3 години ако са налице основанията за това, но това решение може да бъде обжалвано пред съда. Като доказателство могат да бъдат използвани предупредителните протоколи издадени от МВР.

Неоходими документи за продажба на наследствен апартамент.

Документ за правото на собственост, удостоверение за наследници, данъчна оценка, скица.

Данък и такса смет върху необитаем наследствен имот

Може да подадете декларация, с която да Ви бъде намалена такса смет, но не и да бъдете освободен от нея.

покупка

Това което Ви е необходимо е учредяване право на строеж или от собственика на земята или от съсобствениците в сградата, като при надстрояването съответно се доплаща за идеалните части от сградата.

Неизплатени заплати от работодател

Инспекцията по труда може само да направи констатация, че има налице неизплатени трудови възнаграждения, но ако желаете те да ви бъдат изплатени трябва да заведете дело в съда по седалището на работодателя или в съда по местонахождение на мястото където обичайно сте полагали труд. Като се посочва размера на неизплатеното трудово възнаграждение за всеки месец, съответно период за всяко (кога следва да се изплати) за да може да бъде изчислена и лихва. След благоприятно за вас решение от страна на съда, на база на него може да бъде изкаран изпълнителен лист. Не забравяйте, че това Ваше право е обвързано с 3 годишен давностен срок от момента, в който е следвало да ви бъде изплатено възнаграждението.

ЧСИ/Принудително изземване

Не и ако собственика на недвижимия имот, може да докаже със съответните документи, че той или друго трето лице е собственик на движимите вещи. В такъв случай, ако се стигне до опис на движими вещи и съответно продажба винаги може да се обжалват действията на ЧСИ по предвидения в ГПК ред.

Казус - Дарение на имот

Не Ви препоръчвам да правите дарение в този случай, тъй като ако заинтересовано лице оспори дарението и докаже, че сте платили пари, договорът за дарение ще бъде обявен за нищожен и ще бъде развалено!

Забавено изплащане на заплати от работодател

Адвокатът Ви има пълно право да иска хонорара си от Вас, който обаче ще ви бъде възстановен ако спечелите делото, освен това имате право да търсите лихви за забава и законни лихви освен главница.