Адвокат - адв. Тодор Иванов "Адвокатска кантора Тодор Иванов"Карагеоргиев" и Боряна Иванова"

 • Дата на първоначална регистрация за адвокат 4.1.2016 г. 0:00:00

  Активен или неактивен към момента: Активен

  Мобилен номер: 0878 707 677

  Адрес:

  ул."Цар Борис I"  №8, ет.2, оф.2

  , Димитровград, общ. Димитровград, обл. Хасково

  Колегия: Хасково

  Кратко описание

  Специалист и лектор по трудово и наказателно право. 

  Адвокат със самостоятелна практика - "Адвокатска кантора Тодор Иванов "Карагеоргиев"и Боряна Иванова" вписан и практикуващ в Адвокатска колегия Хасково.

  Служебен защитник към Националното бюро за правна помощ.

  Член на Регионален център за консултации към Националното бюро за правна помощ.

   

  Коментари

  Изпълнителен лист по 417 ГПК и държавна такса

  Чл. 417 от ГПК изброява случаите, в които независимо от размера на сумата, ако притежавате посочените документи, може да претендирате своето задължение. Такива са например акт на административен орган, който се изпълнява от граждански съд, документ или извлечение от счетоводни книги, нотариален акт, спогодба или договор с нотариална заверка, извлечения от регистър на особените залози, договор за залог или ипотека, акт за начет, запис на заповед или други ценни книжа. При всички случаи първо се запознайте добре с текста от закона. Как се образува заповедно производство по чл. 417 от ГПК? 1. Необходимо е да подадете заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 по образец, като опишете подробно задължението, което твърдите, че длъжникът има към Вас (от какво точно произтича, какъв е размерът му, съответно за какъв период се отнася). Важно е да знаете, че заявлението не е в свободен текст. То е в утвърден от Министерството на правосъдието образец. Може да го изтеглите от тук. 2. По сметката на районен съд за държавни такси трябва да заплатите държавна такса в размер 2% от стойността на вземането, но не по-малко от 25 лева. Приложете вносна бележка за платена държавна такса към заявлението. 3. Към заявлението трябва да приложите в оригинал документа, въз основа на който претендирате задължението. 4. Заявлението се подава до районния съд по постоянния адрес на длъжника или по местоизпълнение. В районен съд заявлението се подава на „Регистратура”, където служителят ще Ви даде входящ номер и ще постави такъв върху Вашия екземпляр.

  Данък и такса смет върху необитаем наследствен имот

  Може да подадете декларация, с която да Ви бъде намалена такса смет, но не и да бъдете освободен от нея.

  Нарушени са клаузи от договора по сроковете на изпълнение на обекта

  Единствения начин е ако има имущество в противен случай ще Ви се наложи да чакате обявяване на несъстоятелност на ЮЛ, и да се наредите след привилегированите кредитори и ако има все някакво имущество то да попадне в масата по несъстоятелността и да се разходва по ред и клас на кредиторите.

  Как брат ми да запази жилището си

  След трудно разбираемия текст и липсата на важни детайли, първо вадя извод, че страните за които говорите за сключили брак и са придобили жилището по време на брака. Съда явно е предоставил семейното жилище, тъй като е определил, че грижа за децата ще полага майката и е предоставил същото до навършване на пълнолетие на децата. Независимо от сделката между Вас и брат Ви, описаното обстоятелство по-горе няма да се промени, защото Вие получавате част от имота и то обременен с тежест. Абсолютно с правото си е жената, тъй като Вие ползвате частта й и има пълно право да иска заплащането на наем и не само. Ако тя реши да заведе дело в съда, също така може да Ви съди за това, че нарушавате правата и на съсобственик, в това число ограничавате да упражнява правото си на собственост: ползва имота, да влиза в него без да бъде възпрепятствана. От друга страна може да претендира и за това, че не изпълнявате влязъл в сила акт на съда!

  Завещание за изглеждане

  Завеждате иск пред съда по местонахождение на имота за съдебна делба, ако сте живял в имота може да направите искане за възлагане на имота, като от влизане в сила на решението в период от 6 месеца, ще трябва да уравните в пари дяловете на останалите съсобственици. Ако не желаете възлагане, съдът изкарва имота на публична продан, в която ако реши някой от съсобствениците може да участва.

  Запор на имот

  Няма да коментирам действията на колегите ЧСИ, тъй като са крайно некоректни, но ще Ви кажа едно може да обжалвате действията на ЧСИ по предвидения в ГПК ред и съда ги отмени.

  Развод

  Тъй като не сте писал кога е придобита къщата, предполагам,че е по време на брака, ако се разведат съпрузите попадат в равни дялове от това, което е придобито по време на брак в режим на "общност". Ако в процеса бъде доказано, че единият от съпрузите е допринесъл повече за определено имущество, дяловете на другия могат да бъдат намалени. Ако това не се случи след развода двамата съпрузи ще получат равни части от имота, което ги прави съсобственици. Що се отнася до съсобствеността, за да продаде частта си въпросния господин, първо трябва да я предложи на другия съсобственик и чак тогава да я предлага на трети лица, в противен случай тази сделка ще бъде недействителна и може да бъда атакувана по съдебен ред. Ако къщата е семейно жилище, майката може да иска до навършване на пълнолетието на детето ако не е пълнолетно и ако детето остане при нея, да продължи да живее там. Другия вариант е ако все пак може да се стигне до раздяла по взаимно съгласие и е възможно страните доброволно да поделят имуществото си да го направят така.

  Профи Кредит

  Нямат право да ви спират майчинството или да взимат,претендират средства предоставени от държавата под формата на обезщетения и помощи , но ако имате имущество и ви осъдят, говорим за несеквестируеми вещи могат да посегнат на тях. За съжаление кредитните институции и операторите ползват меко казано неприемливи методи,за да напомнят,че имате задължение, но Вие пък не забравяйте, че зад слушалката най-вероятно Ви говори, пъпчасал 1-во курсник, който не знае все още на кой свят се намира.

  покупка

  Това което Ви е необходимо е учредяване право на строеж или от собственика на земята или от съсобствениците в сградата, като при надстрояването съответно се доплаща за идеалните части от сградата.

  Отказ от наследство

  Вие като законен представител на сина си не може да правите отказ без разрешението на съда. Не мисля, че е морално нито Вие като законен представител на сина си да обмисляте вариант от отказ от наследство, нито че някоя си г-жа може да Ви го налага, в крайна сметка детето е равноправен наследник като всички останали, това че е извънбрачно дете не означава нищо. Работата като законен представител е да следите интереса на детето си. Е правете го!