Казуси

Правни съвети е сайт, чиято цел е да помогне и асистира за съвет по различни юридически или административни казуси. Отговорите на Вашите казуси се публикуват от квалифицирани лица на доброволен принцип. Действащи адвокати се регистрират и отговарят по някои казуси, за които имат компетенция или практически опит. Предоставили сме и широк списък с нотариуси и частни съдебни изпълнители, които биха били от полза за Вас, при възникнала необходимост. Нашата мисия е да повишим правната култура и личната ангажираност при административни казуси на българското общество. Ние вярваме, че повече информация с подходящи примери и казуси Ви помага да вземете по-добри решения.
Правни съвети не е “посредник” към адвокати и не предоставя правни консултации. Правни съвети не е правна кантора или заместник на адвокат/адвокатска кантора.
legal advice

Намери казус:

Казуси

Саморъчно написана декларация за отказ от дял на съпружеска общност в полза на съпруга с подпис и дата. Има ли правна стойност, по кой член, не е заверена нотариално, при развод .
Здравейте , назначена съм на трудов договор с изпитание 6 м. на 23.01.2009г.Подадох молба за напускане 01.04.2009г.в момента работя 1 месец предизвестие съгласно договора. Налага се да напусна на 21.04.2009 , ще ми бъде ли удържана цялата заплата или част от нея , може ли за оставащите 10 дни от предизвестието да си взема болнични ? Предварително Ви благодаря
Привет имам следния проблем: От 02.05.2006 год. постъпих на работа във фирма „САВИМЕКС” – ЕООД на която седалището е в гр. Добрич ул.”Гоце Делчев” № 19. Аз работех в склада и в гр.София, който се намира на ул.”Локорска”№ 1 в Стоково тържище „Луи Пастьор” като фактурист по срочен трудов договор /за 6 месеца/ №734 от 02.05.2006. Друг не съм сключвала до сега. По редица причини реших да прекратя трудовите си правоотношения с фирмата и въпреки, че в т.3 на трудовия ми договор не е посочен никакъв срок на предизвестие, аз многократно съм подавала молби за напускане, като последната ми молба беше на 19.09.2008 г. На тези молби и до сега не съм получила отговор. От 23.02.2009 г. до 01.03.2009 г. излязох в отпуск по болест, за което представих в офиса на фирмата в гр.София болничен лист за 7 /седем/ дни № 0001316908 от 23.02.2009 г.. За целият срок на работата ми във фирма „САВИМЕКС” – ЕООД не съм ползвала друг болничен лист, освен горепосочения. Често срещана практика е във фирмата да късат болничните листи на работниците и те да не се предвижват към НОЙ. По време на болничния разбрах, че търсят мой заместник. По същото време ми се обадиха, че трябва да се явя в удобно за мен време след края на болничния за сдаване на длъжността - т.е. на 02.03.09 г. На 02.03.2009 год. се явих на работното си място. След приключване на така нареченото сдаване, Началник склада ми каза, че към мен нямат нищо повече и, че когато са готови документите ми ще бъда уведомена. Същият ден попълних и декларацията за изплащане на болничния от НОИ. Две седмици, след като не ми се обадиха, аз позвъних на Началника на склада в гр.София . Това беше на 18.03.2009 г. Тогава той ми съобщи, че всичко ще си получа в плик от пазача на портала на 20.03.2009 г. Това малко ме озадачи, сякаш пазача ме е назначавал на работа. На посоченият ден, понеже аз нямах възможност да отида да си взема лично документите, изпратих съпругът си. Въпреки, че в офиса е имало представител на фирмата , плика с документите е бил оставен на портала. След отварянето му се оказва, че в него се намират трудовата и здравната ми книжки, а аз съм уволнена дисциплинарно съгласно чл.330 ал.2 т.6 от КТ. На въпроса , защо съм уволнена дисциплинарно, Началника на склад София отговаря, че не съм се явявала няколко дни на работа, а на въпроса защо не ми е изплатено полагащото ми се трудово възнаграждение за месец февруари 2009 год.,, че така са решили във фирмата. Искам да знам дали фирмата има право да ме уволни дисциплинарно, без предупреждение и без да ми се изисква писмено обяснение. До сега нямам никакви нарушения. Не ми е представена заповед за уволнение - без нея не мога да се регистрирам вече две седмици в бюрото по труда в гр.София. Искам да знам на какво основание и защо съм уволнена дисциплинарно от фирмата. Искам да знам на какво основание не ми е изплатено полагащото се и изработено от мен възнаграждение за месец февруари 2009 год. Искам да знам на какво основание не ми е изплатена и частта от неползвания платен годишен отпуск за 2008 год. Искам да знам на какво основание не ми е изплатена частта на неползвания платен годишен отпуск за 2009 год. до 06.03.09 г. включително, когато съм уволена дисциплинарно. Искам да знам на какво основание не ми е изплатен и първия ден от болничния който по закон се плаща от работодателя /ако въобще е предвижен към НОИ/. В трудовата ми книжка пише, че съм работила до 06.03.2009 год. като още на 02.03.2009 год. ме освободиха от офиса на фирмата в гр.София. Не знам до кога фирмата ми е плащала осигуровките. Изпратих искане до директора на ДИРЕКЦИЯ’’ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” гр.ДОБРИЧ тъй като седалището на фирмата е там и сега очаквам отговор.
Съкратен по чл71
04.04.2009г. 09:29
Здравейте, приятеля ми беше съкратен по чл71 т1, на 18 февруари 2009г, известиха го с писмо дата 20 март 2009г. Беше на временен трудов договор, по този член, договора може да бъде прекратен едностранно, но имат ли право да забавят толкова известието и има ли право на някакво обезщетение?
Здравейте. Надявам се , че ще получа отговор на интересуващия ме въпрос. Живея в жилищна кооперация на последен етаж. Една от таванските стаи се дава под наем от собствениците й, които живеят на по-долен етаж. В по голяма част от случаите наемателите не се съобразяват с никакви правила и норми за спазване на тишина след определен час. Въпросът ми е трябва ли собствениците на таванската стая да изискат съгласие от останалите живущи в кооперацията за отдаването й под наем. Как бих могла да си потърся правата, ако не желая на горния етаж над спалнята ни да се вдига шум по всяко време, и срещу кого да внеса жалба срещу наемателите или срещу собствениците на таванското помещение. Благодаря ви предварително.
Може ли при назначаване на срочен договор до завръщане на титуляра - чл.68 ал.1 т.3 - да се постави и друг срок "не по-късно от определена дата". След изтичане на датата този договор може ли да се продължи само с допълнитено споразумение. Тогава следва ли да се вземе от ТД НАП справка.?
Здравейте, искам да попитам в случай на съсъбственост на недвижим имот/апартамент/, който имот е закупен в момент, в който единия от съсобствениците е семеен, то след евентуален развод, съпругата/съпругът на съсобственика, може ли да предяви иск към идеалните части на бившия си съпруг/съпруга? Благодаря Ви предварително за отговора!
Добър ден! Накратко за проблема. Студентите сираци (полусираци) в Университет "Проф. д-р Асен златаров" Бургас доскоро имаха право да плащат само 50 % от семестриалната си такса. На 19.03.2009 година Академичен съвет променя правилника на университета и лишава само тази група студенти, от всички изброени в правилника, от правото им да плащат по-ниска такса, както и от други права. Това противозаконно ли е и може ли да се третира като дискриминация? Ето и кратко извлечение от ЗВО и правилника на университета: ЗВО Чл. 70. (2) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) Студентите, докторантите и специализантите - сираци, слепи, глухи, инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди и лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане на деца, лишени от родителска грижа, майки с деца до 6-годишна възраст и диспансеризираните, имат право на специални облекчения, регламентирани в правилниците на висшето училище. Чл. 95. (5) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., в сила от учебната 1999/2000 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) От заплащане на такси в държавните висши училища се освобождават: 1. лица, които са кръгли сираци; 2. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто; кръгли сираци; Правилник за учебната дейност в университета 15. Допълнителни облекчения за студенти и докторанти Чл.42.(1)Студентите, които са кръгли сираци; инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто; военноинвалиди или са били отгледани до пълнолетието си в домове за отглеждане на деца, лишени от родителска грижа, не заплащат семестриална такса. (2)Студентите. които са сираци, слепи, глухи, бременни, майки с деца до 6-годишна възраст, многодетни майки и диспансеризираните плащат семестриална такса в размер 50% от определената за специалността, ако месечният доход на член от семейството им е до една минимална работна заплата за страната. (3)С разрешение на ръководителя на обучаващото основно звено студентите по ал.1 и ал.2 имат право и на следните облекчения: 1.да ползват перманентни сесии; 2.да не посещават до 50% от предвидените по учебния план занятия; 3. да посещават занятия по някои дисциплини със задочните студенти. РЕШЕНИЯ на Академичния съвет от проведеното заседание на 19. 03. 2009 година (Протокол № 21) 14. Приема следната промяна в чл.42(2) от Правилника за учебната дейност: „Студентите, които са слепи, глухи, бременни, майки с деца до 6-годишна възраст, многодетни майки и диспансеризирани плащат семестриална такса в размер на 50% от определената за специалността, ако месечният доход на член от семейството им е от една минимална работна заплата за страната”.От стария текст да отпаднe думата „сираци”.
Може ли продавач, който има запори към банки да продаде движим имот
Възможно ли е нотариус да завери сделка, при която страна е пълномощник на собственик при продажба на лек автомобил. И може ли продавача да продава, ако той има данъчни и др. задължения или запори към банки