Казус - Проблемно наследство с неустойки

  • Моя въпросе следният: Баба ми е продала къща със заведение в двора 2009 като си е запазила правото за ползване и 2011 почива. Купувачите влизат в собственост през 2014, те продават къщата със заведението на други, като в нотариалният акт има текст, че ако новите купувачи бъдат отстранени от имота им дължат неустойка. И сега се оказва, че заведението е незаконно, няма строителни книжа и строителен контрол иска да го премахне. Може ли като наследник на баба ми, на която съм приел наследството да връщам неустойка за заведението?

    Правни мнения, съвети и коментари

    • За точен отговор следва да се прегледат цитираните от Вас документи - двата нотариални акта за продажба, както и съставеният акт от ДНСК. Разпоредбите за съдебно отстранение съгласно Закона за задълженията и договорите касаят само продавача и купувача и случаите, когато продадената вещ принадлежи на трето лице или вещта е обременена с права на трето лице.

    • Здравейте! Вие поставяте не въпрос, а въпроси, свързани с извършена поредица от прехвърлителни сделки. Ще бъде несериозно да се ангажирам с точен отговор, защото трябва да се провери във всеки един нотариален акт, какво точно се продава или дарява, на кого и с какви клаузи. Съветът ми е задължително да се обърнете към адвокат, който, след запознаване с документите, ще може да Ви отговори. С уважение, адв.Чанкова