Казус - Договор за поръчка

  • Сключих договор за поръчка с търговска фирма.Тя не изпълни поръчката и не ми връща капарото.Как да постъпя? : Елена Неделчева

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Можете да сезирате КЗП, както и да отправите нотариална покана за връщане на капарото. Ако няма резултат - можете да предприемете съдебни действия, като упълномощите адвокат.