Коментари

Жилище

Здравейте! Нужните документи могат да бъдат различни, но бих очертала най-общи граници: 1. Документ за собственост - нотариален акт, договор за доброволна делба,, съдебно решение за делба / зависи начина по който сте станали собственик , респективно по различен начин се обективира в документ този факт/ 2. Данъчна оценка; 3. Документ за платени данъци и такси; 4. Удостоверение за вещни тежести; 5. Кадастрална скица и идентификатор; Успех! адв.Чанкова телефон 0887 201 222

Наследяване на кредит?

Здравейте! Отговорът на Вашето питане се корени в сключеният договор за застраховка и според мен трябва да проверите на место какво покрива той, или по-точно каква част от кредита при настъпване на смърт. Едва тогава ще дойде отговорът и на вторият Ви въпрос - защо Ви търси колекторска фирма. Очевидно е, че има останала част по задължението за кредит. Дали обаче тя е правомерно или неправомерно изискуема е вече друг въпрос, на който може да се отговори след проверка на документи. Успех! адв.Чанкова София, ул. Три уши, 1, етаж 3, офис 1 телефон 0887 201 222

Пълномощтно

Здравейте! След като дядо Ви не е поставен под запращение, това означава, че можете да повикате Нотариус на место и да бъде съставено пълномощно, с което той да упълномощи определено лице да го представлява при възстановяване на собствеността на земеделските земи. Тук няма да срещнете проблем. Предупреждавам обаче, че правото на възстановяване на собственост върху земеделски земи изтече през м. май 2007 година. Пак може да докажете собственост, но не чрез иска по чл.11, ал.2 от ЗСПЗЗ. Когато възстановите собствеността, тогава вече може да се осъществи и делбата. Нужен Ви е адвокат, който да Ви представлява и води. Успех! С уважение, адв.Чанкова София, ул. Три уши, 1, етаж 3, офис 1 телефон 0887 201 222

Наказателно право

Здравейте! Подсъдността се определя по местоизвършването на престъплението, а в случая това е Германия. След като Ви постановят там присъда, тогава вече може да искате изпълнението и да бъде в България , или стигаме до т.н. трансфер. Потърсете адвокат, защото няма как да се оправите сам. Производството е сложно и изисква специални знания. С уважение, адв.Чанкова София, ул. Три уши, 1, етаж 3, офис 1 телефон 0887 201 222

Мои вещи

Здравейте! Има разрешение на казуса Ви. Вие сте живели на брачни начала, но без брак. След като Вие сте заплатили и е вписано , че Вие сте заплатили, тогава може да се заведе иск пред Районният съд и да си поискате вещите, или тяхната парична равностойност. Но, трябва да е ясно, че в документа е записано, че задължението по плащане е изпълнено от Вас. Ако се съмнявате, че това не е така и трудно може да се докаже, тогава остават свидетелските показания на основание чл.164, ал.1 от ГПК, които могат да ползват дадено лице , когато става въпрос за сума до 5000 лева. Потърсете адвокат, за да уточните всичко. Успех пожелавам! С уважение, адв.Чанкова София, ул. Три уши, 1, етаж 3, офис 1 телефон 0887 201 222

Покупка на имот с ипотечен кредит

Здравейте! Това, което целите се нарича договор в полза на трето лице. С други думи искате Вашият приятел да отговаря за задължението, а имотът да се води на името на друг. Да, възможно е на практика, но се съмнявам във Вашият случай дали Банката ще разреши това, тъй като той все още е в брачни отношения със съпругата си. Т.е., за да се случи това, което искате, ще трябва съгласие от неговата съпруга, а тя при тази ситуация едва ли ще даде. Но, най-доброто е на место да потърсите адвокат и при повече информация би следвало да се намери и възможност. Успех! С уважение, адв.Чанкова София, ул. Три уши, 1, етаж 3, офис 1 телефон 0887 201 222

Писмена клетвена декларация

Здравейте! Струва ми се, че зад питането си за издаване на такава "клетвена декларация", каквато сте я кръстили стои друг въпрос, а именно, да бъде установено като факт по воденото разследване, че с въпросното физическо лице сте във фактическо съжителство. Вие винаги можете да дадете показания в качеството си на свидетел, ако намерението е да бъде доказан този факт. Що се отнася до съставяне на такава декларация, да, може нотариус да завери нейното съдържание. Въпросът е обаче, ще бъде ли използвана същата като доказателство? У нас, пред българският съд тя не важи. Успех Ви желая! С уважение, адв.Чанкова София, ул. Три уши, 1, етаж 3, офис 1 телефон 0887 201 222

Наказателно право

Здравейте! След като в изпитателният срок на наложената условна присъда, Вашият познат е извършил отново същото престъпление, за което е бил осъден преди това, то при всички положения първоначално наложената мярка за неотклонение ще бъде "Задържане под стража". Впоследствие съдът може да я потвърди, а може и да я измени. Що се отнася до вида на наложеното наказание, то се определя не само съобразно посоченото в НК, а и в зависимост от обстоятелствата при които е било извършено престъплението и за всеки случай преценката е конкретна. Няма как дистанционно да Ви се даде препоръка, или точен отговор. С уважение, адв.Чанкова София, ул. "Три уши", 1, етаж 3, офис 1 телефон 0887 201 222

Издръжка

Здравейте! Разбира се, че можете да искате издръжка за детето си. Условието е, човекът с който живеете на съпружески начала , да е баща на детето. А, той сте посочили, че е. Успех Ви пожелавам! С уважение, адв.Чанкова София, ул. Три уши, 1, етаж 3, офис 1 телефон 0887 201 222

Имотни делби и заплаха за саморазправа

Здравейте! Какво означава според Вас, че страната е подписала? За мен остава впечатлението, че е налице споразумение между двамата съделители и това означава, че то е влязло в сила, тъй като е необжалваемо. Ако правилно съм Ви разбрала, и другият съделител не изпълнява това, под което се е подписал в споразумението, следва да се заведе дело и по съдебен ред да бъде осъден за действията си. Потърсете адвокат на место и се обърнете към него да Ви представлява и защитава пред съда. С уважение, адв.Чанкова София, ул. Три уши,1, етаж 3, офис 1 телефон 0887 201 222