Коментари

Наследство

Решения по Вашия казус има много. Можете да направите отказ от наследство и тогава се отказвате от всичко, което ще придобиете след смъртта на баща Ви, има вариант да придобиете наследството по опис, като този начин за приемане на наследство е ограничен със срок-3 месеца, откакто наследникът е узнал, че наследството е открито/срокът може да бъде продължен с искане до съда/-в този случай ако наследодателят е имал задължения, Вие отговаряте само с наследената част, което Ви гарантира, че няма да наследите задължения. Относно искането за издаване на удостоверение за неследници- не е вярно, че с това приемате наследството. Относно апартамента, който сте придобили, не сте уточнили дали прехвърлянето е станало преди или след смъртта на баща Ви. И по последния въпрос, майка Ви също е наследник на починалия Ви баща и следва да предприеме избраните действия по приемане и ли отказ от наследство. Аз лично бих Ви препоръчала да приемете наследството по опис, ако вече не е пропуснат срока. адв. Николина Казакова, тел. 0887 41 51 11, ел. поща: n_kazakova@mail.bg

Наследствен имот

Чл. 31. (1) Всеки съсобственик може да си служи с общата вещ съобразно нейното предназначение и по начин да не пречи на другите съсобственици да си служат с нея според правата им. (2) Когато общата вещ се използува лично само от някои от съсобствениците, те дължат обезщетение на останалите за ползата, от която са лишени, от деня на писменото поискване. Тази разпоредба се отнася и за недвижимите имоти. Във Вашия казус, за да се дадат отгори на всичките Ви въпроси, трябва да се знаят конкретни данни, а именно дали къщата би могла да бъде поделена, така че да се ползва от двете. Можете да ми пишете на електронната поща, за да Ви отговоря конкретно какви са възможностите. адв. Николина Казакова, тел. 0887415111, ел. поща: n_kazakova@mail.bg

Колко време може частен съдебен изпълнител да забави плащане

Здравейте, съдебният изпълнител е длъжен при пристъпване към изпълнение срещу ипотекиран имот да уведоми ипотекарния кредитор и същият да се присъедини като взискател по Вашето изпълнително дело. След продажба на имуществото на длъжника, трябва да изготви разпределение, за което да Ви уведоми, включително длъжника и държавата. След разпределението няма срок за превеждане на сумите, постъпили от проданта. А относно последния въпрос, да, има вероятност да Ви бъдат преведени само парите, постъпили от продажба на камиона ако банката се присъедини като взискател по делото и вземането е равно на сумата, получена от проданта на недвижимия имот. Бих Ви препоръчала да следите какво се случва по изпълнителното дело, включително да се правят справки на място при ЧСИ, за да не пропуснете сроковете за обжалване на разпределение и т.н. адв. Николина Казакова, тел. 0887415111

Грао проблеми

Здравейте, смяната на партидите можете да направите с акт за собственост върху имота и с удостоверение за наследници. Ако не Ви издадат удостоверението за идентичност на имена от съответната община, отново с удостоверение за наследници можете да прекратите договора за домашния телефон, който е ползвала баба Ви. Дори и да има разминаване в имената, ЕГН-то е едно, то не се променя, дори и при смяна на имената. адв. Николина Казакова, тел. 0887 415111

Спешен въпрос

Ако наистина след постановяване на решението от ВКС не са предприемани никакви действия, задължението на съпругът Ви се е погасило по давност, но е възможно да са били предприети действия, т.е да е било образувано изп. дело срещу съпругът Ви. Препоръчвам Ви да се консултирате с адвокат, който да се запознае с решението на съда и да направи справка има ли образувано изпълнително дело срещу съпруга Ви в 5-годишния срок от постановяване на решението и тогава да решите дали да се откажете от наследство. А и отказът може да се направи и в последствие ако бъдат предявени претенции към наследниците. адв. Николина Казакова, тел. 0887 415111

Премахване презиме

Предполагам, отговорът ми няма да Ви хареса, но съгласно българското законодателство "Името на български гражданин, роден на територията на Република България, се състои от собствено, бащино и фамилно име. Трите части на името се вписват в акта за раждане." Бихте могли да премахнете бащиното име ако придобиете друго гражданство и съгласно законодателството на държавата, където придобивате гражданство бащиното име не е задължително, т.е. не се вписва в документите за самоличност. адв. Николина Казакова

Ипотекирано жилище

Конкретно на въпросите, ако кредитът не се обслужва банката има право да направи кредита предсрочно изискуем и да събере вземането си по съдебен ред, включително чрез продан на ипотекираното жилище. Препоръчвам Ви ако финансовото Ви затруднение е временно, да се обърнете към банката за предоговаряне на кредита. Другият Ви вариант е да потърсите купувач на имота, за да бъде продаден на пазарни цени и с получената сума да си изплатите кредита, защото изпадайки в забава Ви се начисляват наказателни лихви и дори да правите минимални вноски ще погасявате само тях. За конкретен съвет се обърнете към юрист, който да се запознае с всички детайли и да Ви даде конкретнен съвет, адв. Николина Казакова, тел. 0887415111

Завещание

Закон за наследството Ви дава възможност Чл. 28. (1) Когато наследодателят остави низходящи, родители или съпруг, той не може със завещателни разпореждания или чрез дарение да накърнява онова, което съставлява тяхна запазена част от наследството. Чл. 29. (1) Запазената част на низходящи (включително и осиновените), когато наследодателят не е оставил съпруг, е: при едно дете или низходящи от него - 1/2, а при две и повече деца или низходящи от тях - 2/3 от имуществото на наследодателя. Чл. 30. (1) Наследник с право на запазена част, който не може да получи пълния размер на тази част поради завещания или дарения, може да иска намалението им до размера, необходим за допълване на неговата запазена част, след като прихване направените в негова полза завети и дарения с изключение на обичайните дарове. (2) Когато наследникът, чиято запазена част е накърнена, упражнява това право спрямо лица, които не са наследници по закон, необходимо е той да е приел наследството по опис. Освен това, имате право и да оспорите самото завещание, ако има основания за това. Препоръчвам Ви да се обърнете към колега адвокат, който да се запознае с конкретния казус, за да Ви даде конкретно решение или съвет. адв. Николина Казакова, тел. 0887415111

Регистрация на сайт

За да Ви се даде точен отговор ще трябва повече информация какви са точно доходите /по какъв начин точно печелите от личен сайт/. Законът дава възможност отчитането на приходите от личен труд да става с данъчна декларация, която всяко лице, което получава възнаграждение не по трудов договор е длъжно да подава. Ако извършвате търговска дейност е редно да бъде регистрирана фирма. Процедурата за регистрация на дружество става пред търговския регистър при агенция по вписванията, където се подава формуляр по образец, съпроводен от документи, съгласно търговския закон. адв. Николина Казакова, тел. 0887 415111

Осигуровки за собственик на фирма ЕООД и работещ в друга фирма

Здравейте, по закон сте длъжни да се осигурявате и като едноличен собственик на ЕООД, освен ако в другата фирма, в която работите не Ви осигуряват на максималния доход /за 2014 г. е 2400 лв./