Адвокат - Николина Казакова

 • Дата на първоначална регистрация за адвокат 1.4.2000 г. 0:00:00

  Активен или неактивен към момента:

  Мобилен номер: 0887 415 111

  Адрес:
  , София, общ. Столична, обл. София (столица)

  Колегия:

  Кратко описание

  1. Търговско право:
  - Регистрация и пререгистрация на търговски дружества;
  - Промени, преобразуване, сливане, вливане, отделяне, разделяне на търговски дружества;
  - Прекратяване на търговски дружества;
  - Съдействие при сключване на търговски сделки, изготвяне на документи;
  2. Вещно право:
  – Правни консултации и подготовка на всички видове документи при покупко-продажба на недвижим имот;
  3. Облигационно право:
  - Подготовка на писмени договори;
  - Преглед на документи и изготвяне на правни становища;
  4. Процесуално представителство и подготовка на искови молби и жалби;
  5.Процесуално представителство в изпълнителни производства:
  -    Снабдяване със заповед за изпълнение и изпълнителен лист;
  -    Образуване на изпълнителни дела срещу длъжници;
  -    Представителство по вече образувани изпълнителни дела от и срещу клиента
  6. Правно обслужване на физически и юридически лица на абонаментен принцип;
  7.  Представителство пред Патентно ведомство на Република България;
  - Подготовка на документацията и представителство за регистриране на търговски марки в Патентно ведомство;
  - Правно обслужване, консултации и участие в преговори за учредяваяне и прехвърляне на права върху обекти на индустриалната собственост, лицензионни договори, както и и изготвяне на документите във връзка с това;

  Коментари

  Проблемно Дарение на апартамент

  Здравейте, имайте предвид, че ако развалите дарението и след това го оформите като покупко-продажба пак може да бъде атакувано като фиктивна сделка. Препоръчвам Ви да се консултирате с адвокат, който да се запознае с всички обстоятелства/дядо Ви притежава ли друго имущество, баща Ви притежава ли друго имущество и много други, които имат значение/, за да Ви се даде коректен съвет какво би било най-добре за Вас да се чувствате защитена. И още един съвет, пазете си всички касови бележки за всички разходи, направени по апартамента, без значение дали ще развалите дарението и ще сключите НА за покупко-продажба или не.

  Пълномощно за продажба на наследствен полски имот

  По принцип при всяка една нотариална сделка, продавачът /както е във Вашия случай всички продавачи/ трябва да представи такава декларация, но от опит - има някои нотариуси, които не изискват. За това, говорете първо с нотариуса, който ще изповяда сделката

  Частен съдебен изпълнител

  Това е доста често срещано. След влизане на решението в сила вашият бивш служител, най-вероятно по препоръка на адвокат, се е снабдил с изпълнителен лист и е образувано изпълнително дело. По-голямата сума се дължи на платените такси за образуване на изп. дело, хонорар на адвокат и т.н. Обърнете се в най-кратки срокове към адвокат, за да може да спестите суми от разноски /изпълнение в 14-дневния срок от получаване на покана за доброволно изпълнение. За да си върнете на вашия бивш служител можете да постъпите по същия начин за дължимите към вашето дружество суми.

  Запор на жилище и заплата

  Здравейте, няма проблем да бъдат налагани няколко запора върху едно и също имущество.

  Посегателство над дете

  Трябва да дадете повече информация, не става ясно какво имате предвид под издевателство

  Дарение на апартамент

  Когато за района, в който се намира недвижимият имот, който ще бъде предмет на сделката, няма влязъл в сила кадастър, за пред нотариус Ви е необходимо единствено удостоверение от АГКК, че за района няма влязъл в сила кадастър

  Запор на пенсия

  Здравейте, изчакайте до получаване на следващата пенсия. По принцип, дори и ЧСИ да наложи запор върху пенсията, НОИ изпълняват. В случай, че пенсията е под минималната работна заплата, няма да правят удръжки и тогава няма да е нужно да предприемате каквито и да било действия. адв. Николина Казакова

  Осигуровки за собственик на фирма ЕООД и работещ в друга фирма

  Здравейте, по закон сте длъжни да се осигурявате и като едноличен собственик на ЕООД, освен ако в другата фирма, в която работите не Ви осигуряват на максималния доход /за 2014 г. е 2400 лв./

  Прехвърляне на запориран имот

  Ако е наложена възбрана върху недвижим имот и след това е станало разпореждане с него, няма проблем ЧСИ да продължи да изпълнява срещу имота, въпреки, че същият е вече собственост на трето лице. Практиката в тази насока е вече уеднаквена. Няма нужда да водите ново дело за обявяване недействителност на сделката. Можете да разговаряте с ЧСИ за продължаване на действията по събиране на дължимите суми и ако Ви покажа, че това няма да се случи да поискате преместване на самото дело при друг ЧСИ, защото ако просто си изтеглите листа и образувате ново изпълнително дело ще загубите привилегията по наложената възбрана. Препоръчвам Ви да се консултирате и с колега адвокат, за да не се пропусне нещо. Налагането на запор върху трудовото възнаграждение, не е гаранция, че по делото ще постъпват суми. Възможно е трудовият договор да е прекратен след получаване на запора, възможно е да има наложени други предходни запори, получаваното възнаграждение да е под минималния праг, както и просто работодателят да не изпълнява запора. Поздрави, адв. Николина Казакова, тел. 0887415111, ел. поща: n_kazakova@mail.bg

  Дългове

  Ако задълженията са на фирмата на баща Ви няма как да се изпълнява върху имуществото на физическите лица /Вашето имущество, имущество на майка Ви или на баща Ви/, освен ако няма учредена ипотека или залог върху определените имоти или вещи. В случай, че има учредени тежести, може да се изпълнява само върху тях.