Коментари

Запор на болничен

Здравейте, Никол, ЧСИ е запорирал банковата сметка, без да е наясно какви суми получавате по нея. Можете да подадете молба до ЧСИ с информация от НОИ/работодател, че се касае за болнични. Поздрави, адв. Митова

Многократно надвишен Кредитен лимит от мобилен оператор

Здравейте, г-жо Василева, добре е да се прегледат общите условия на въпросния мобилен оператор, като можете да подадете жалба до същия, както и сигнал в Комисията по защита на потребителя и Комисията по регулиране на съобщенията. Поздрави, адв. Митова

Постоянен тормоз, обида и клевета

Силно препоръчително е да коментирате всички въпроси с наказателен адвокат, който да прецени дали има смисъл и основание от подаване на жалба в съда за водене на дело от частен характер. Поздрави, адв. Митова

Предварителен договор за апартамент в сграда на акт 14

Здравейте, Мария Кирилова, когато се касае за сериозен материален интерес и покупка на имот, както и сключване на предварителен договор, е силно препоръчително да се прегледат документи за собственост от адвокат, както и да се направят корекции и промени в договора. Възможно е да се подпише предварителен договор и договор за изграждане на обекта или тристранно споразумение. Поздрави, адв. Митова

Агресивно осветление от хотел Санкт Петербург Пловдив

Здравейте, г-н Николов, правилно са Ви препратили към общинската администрация, тъй като тя следва да съобразява изискванията към търговските обекти. Добре е да се консултирате с местен адвокат относно водене на дело по чл. 109 ЗС. Поздрави, адв. Митова

Майчинство и фирма пред фалит

Здравейте, г-жо Валериева, съществува процедура за отпускане и изплащане на гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. Началото на процедурата се поставя с вписване в Търговския регистър на съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност.В 14-дневен срок от вписването в Търговския регистър на съдебното решение работодателят е длъжен да информира работниците и служителите си за датата на вписването и за реда за получаване на гарантирани вземания.Като правоимащо лице на този етап от процедурата се окачествява всеки работник или служител, който има начислени, но неизплатени месечни трудови възнаграждения и парични обезщетения за сметка на работодателя, дължими по силата на нормативен акт или колективен трудов договор през последните 36 календарни месеца, предхождащи месеца на вписване на съдебното решение по чл. 6 в Търговския регистър. Поздрави, адв. Митова

Майчинство и фирма пред фалит

Здравейте, г-жо Валериева, За придобиване право на парични обезщетения при бременност и раждане, е необходимо да са изпълнени следните условия: към началото на отпуска лицата да са осигурени за общо заболяване и майчинство; да имат най-малко 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за общо заболяване и майчинство. да им е разрешен съответният вид отпуск. Поздрави, адв. Митова

Заместване

Здравейте, можете да откажете изпълнението на задълженията на друг служител, които са извън трудовия Ви договор. Поздрави, адв. Митова

18 години назад

Здравейте, г-н Пенчев, силно препоръчително е всички документи да бъдат прегледани от адвокат, но след като въпросната жена е посочена като купувач в нотариалния акт, съшата е съсобственик на имота. Поздрави, адв. Митова

Психически тормоз върху тийнейджър от страна на негова родственица

Здравейте, Иво, евентуално може да предявите жалба или сигнал към Агенция по закрила на детето, а също да коментирате въпроса с наказателен адвокат. Поздрави, адв. Митова