Коментари

Напускане на МВР

Здравейте, съгласно Закона за държавния служител при прекратяване на служебното правоотношение определеното от органа по назначаването лице е длъжно незабавно да впише в служебната книжка данните, свързани с прекратяването, и да я предаде на държавния служител. Стажът Ви в МВР може да се удостовери с вписването му в служебната книжка, което следва да бъде извършено незабавно при прекратяване на служебното правоотношение.

Продажба на имот по време на делба

При описанието на случая се установява, че сте продал съсобствен имот, който е предмет на съдебна делба, поради което е приложима разпоредбата на чл. 226 ГПК, цитирана по-долу: "Прехвърляне на спорното право Чл. 226. (1) Ако в течение на производството спорното право бъде прехвърлено върху другиго, делото следва своя ход между първоначалните страни. (2) Приобретателят може да встъпи или да бъде привлечен в делото като трето лице. Той може да замести своя праводател само при условията на чл. 222. (3) Постановеното решение във всички случаи съставлява пресъдено нещо и спрямо приобретателя, с изключение на действията на вписването, когато се отнася за недвижим имот (чл. 114 от Закона за собствеността), и за придобиване на собственост чрез добросъвестно владение (чл. 78 от Закона за собствеността), когато се отнася за движими вещи."

Транспорт на хора

В случай че имате предвид таксиметров превоз, е приложима НАРЕДБА № 34 ОТ 6 ДЕКЕМВРИ 1999 г. за таксиметров превоз на пътници. Необходимо е удостоверение за регистрация и издадено от кмета на общината или упълномощени от него длъжностни лица разрешение за таксиметров превоз на пътници. За целта следва да притежавате удостоверение за професионална компетентност, издадено от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

Проблемно наследство с неустойки

За точен отговор следва да се прегледат цитираните от Вас документи - двата нотариални акта за продажба, както и съставеният акт от ДНСК. Разпоредбите за съдебно отстранение съгласно Закона за задълженията и договорите касаят само продавача и купувача и случаите, когато продадената вещ принадлежи на трето лице или вещта е обременена с права на трето лице.

Данък наследство

Съгласно Закона за местните данъци и такси, чл. 36, т. 1, общинският съвет определя с наредба размера на данъка поотделно за всеки наследник, както следва:за братя и сестри - от 0,4 до 0,8 на сто за наследствен дял над 250000лв. Следва да имате предвид и че сумите по сметки на починали лица се изплащат на техните наследници след представяне на удостоверение от общината, че са посочени в декларацията за облагане с данък върху наследствата и данъкът е платен. Когато данъкът не е платен, той се удържа и се превежда по сметката на съответната община в едномесечен срок от представянето на документ за размера на дължимия данък, а на наследниците се изплащат суми до размера на остатъка по сметката на наследодателя.

По принцип застраховката наследява ли се?

В случай че леля Ви е сключила застраховка "Живот" или "Злополука" във Ваша полза, имате право на застрахователната сума дори да се откажете от наследството (така чл. 235, ал. 2 Кодекса за застраховането).

Давност на платен годишен отпуск.Несеквестируемо имущество.Несеквестируем доход.

По поставените от Вас въпроси: 1. Погасяването на правото на ползване на отпуск е регламентирано в чл. 176а КТ, като при Вас е приложима алинея втора на разпоредбата, а именно: "когато платеният годишен отпуск е отложен при условията и по реда на чл. 176, ал. 1, правото на работника или служителя на ползването му се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му." 2. За точен отговор на втория Ви въпрос са необходими допълнителни подробности, на при описаната от Вас хипотеза вероятно има основание за завеждане на иск по чл. 135 ЗЗД. 3. Несеквестируемостта е регламентирана в чл. 444 ГПК. Съгласно посочената разпоредба, "ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чийто размер е над минималната работна заплата, може да се удържа само: 1. ако осъденото лице получава до 300 лв. месечно - една четвърт част, ако е без деца, и една пета, ако е с деца, които то издържа; 2. ако осъденото лице получава от 300 до 600 лв. месечно - една трета част, ако е без деца, и една четвърт, ако е с деца, които то издържа; 3. ако осъденото лице получава от 600 до 1200 лв. месечно - една втора част, ако е без деца, и една трета, ако е с деца, които то издържа; 4. ако осъденото лице получава над 1200 лв. месечно - горницата над 600 лв., ако е без деца, и горницата над 800 лв., ако е с деца, които то издържа. (2) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Месечното трудово възнаграждение по ал. 1 се определя, след като се приспаднат дължимите върху него данъци и задължителни осигурителни вноски."

Превод на пари в грешна сметка

Вие сте посочили определена банкова сметка, по която да бъде преведена сумата, поради което служителите в банката нямат вина за Вашата грешка. След като банковата сметка е запорирана, можете да подадете писмено искане към съдебния изпълнител за вдигане на запора предвид че заплащате публичните задължения на дружеството. Поздрави, адв. Николина Митова София, ул. "Постоянство" 7 0898 303092

Дарение

Казусът е специфичен предвид че идеята е собственици на ипотекиран имот да бъдат малолетни лица. В този смисъл следва да се съобразите с разпоредбата на чл. 130, ал. 3 и ал. 4 Семейния кодекс. "(3) Извършването на действия на разпореждане с недвижими имоти, с движими вещи чрез формална сделка и с влогове, както и с ценни книги, принадлежащи на детето, се допуска с разрешение на районния съд по настоящия му адрес, ако разпореждането не противоречи на интереса на детето. (4) Дарение, отказ от права, даване на заем и обезпечаване на чужди задължения от ненавършило пълнолетие дете са нищожни. По изключение обезпечаване на чужди задължения чрез залог или ипотека може да се извърши по реда на ал. 3 при нужда или очевидна полза за детето или при извънредни нужди на семейството."

Правата на общинските служители

В случай че имате писмено предписание от съответните общински служители, което предписание е в съответствие с действащото законодателство, следва да изпълните същото в посочения срок. Предоставяте минимална информация, поради което е трудно да се отговори точно на поставените от Вас въпроси. Не става ясно дали сте получили писмено или устно указание за отстраняване на проблема.