Адвокат - адв. Николина Митова

 • Дата на първоначална регистрация за адвокат 12.3.2003 г. 0:00:00

  Активен или неактивен към момента: Активен

  Мобилен номер: 0898 303 092

  Адрес:

  София

  , София, общ. Столична, обл. София (столица)

  Колегия: Софийска Адвокатска колегия

  Кратко описание

  Предлагам правна помощ и съдействие на български и чуждестранни граждани и юридически лица в различни сфери на правото.

  От 2003 г. съм вписана в Софийска Адвокатска Колегия като адвокат. Представител по индустриална собственост в Патентно ведомство. Регистрирана като ликвидатор в Агенцията по вписванията.

  Предоставям юридически консултации в следните области:
  Търговско право,вкл. производство по несъстоятелност;
  Гражданско право;
  Вещно право и сделки с недвижими имоти;
  Чуждестранни инвестиции;
  Семейно и наследствено право;
  Регистрация и цялостно правно обслужване на дружества;
  Изготвяне на правни анализи, участие в преговори, подготовка и сключване на сделки и правна помощ при изпълнението им. 

  Извършвам регистрация на търговски марки, полезни модели, промишлени образци и други обекти на индустриалната собственост. Консултации по всички въпроси в областта на индустриалната собственост.

  Предоставям юридически консултации и чрез електронна поща.
  Осъществявам процесуално представителство по граждански и търговскоправни спорове, както и по административни и данъчни дела.

  Предлагам индивидуален подход към всеки правен казус, както и полагане на необходимите усилия за уреждане на споровете по извън съдебен ред.

  Коментари

  Напускане на МВР

  Здравейте, съгласно Закона за държавния служител при прекратяване на служебното правоотношение определеното от органа по назначаването лице е длъжно незабавно да впише в служебната книжка данните, свързани с прекратяването, и да я предаде на държавния служител. Стажът Ви в МВР може да се удостовери с вписването му в служебната книжка, което следва да бъде извършено незабавно при прекратяване на служебното правоотношение.

  Кога ще имам право на вдовишка пенсия

  Здравейте, преживелият съпруг има право на наследствена пенсия 5 години по-рано от възрастта му по чл. 68, ал. 1 от КСО или преди тази възраст, ако е неработоспособен.

  Плащане на здравни осигуровки

  Здравейте, за да Ви бъдат възстановени здравноосигурителните права, е необходимо да заплатите здравните вноски за 5 години назад.

  Пожизнена рента и скрита продажба на земеделски земи

  Необходимо е да се прегледа договорът за аренда за точен отговор, но подобни клаузи за пожизнена рента и за възможност на арендополучателя да прехвърля правото на собственост са взаимно изключващи се.

  Отзоваване на адвокат

  Можете да се откажете от услугите на адвоката преди изтичане на договора за правна защита и съдействие.

  Прехвьрляне на имоти

  Здравейте, по първия въпрос - след като се касае за договор за издръжка и гледане - братът на съпруга Ви не може да предяви иск за отмяна на договора. По втория въпрос - след смъртта на съпруга Ви детето му може да предяви иск за отмяна на дарение поради накърняване на запазена част от наследството.

  Прехвърляне на имот

  Здравейте, не се плаща местен данък при дарение на имот между роднини по права линия. В случай обаче че прехвърлянето на правото на собственост е извършено чрез дарение, наследниците със запазена част могат да оспорват същото след смъртта на наследодателя.

  Тормоз

  Можете да сигнализирате домоуправителя.

  Строеж на калкан

  Здравейте, не е необходимо тяхното съгласие, след като съгласно визата за проектиране следва да се строи на калкан.

  Повторно платен данък

  Здравейте, можете да подадете заявление за възстановяване на погрешно платената сума в общината, отдел "Общински приходи".