Коментари

Данък от наем

И двамата съсобственици дължите 10 % данък доход на физически лица, декларира се от всеки съсобственик поотделно върху сумата която получава! Декларира се и се внася авансово за всяко тримесечие и в годишната данъчна декларация се прави изравняване!

Уведомление

Правен съвет в тази ситуация, който да Ви помогне, онлайн не може да се даде! Трябва да потърсите компетентна правна помощ!

Договор за управление на имот

Здравейте! При неизпълнение на договорни задължения изправната страна може да развали договора като спази уговореното в него като условия за разваляне/прекратяване на договора! Това, че договорът е подписан само от Вас, а апартаментът е собственост на двамата не го прави недействителен или невалиден както вие пишете. Разрешение на казуса може да се потърси в прекратяване на договора съгласно предвиденото в него при неизпълнение на задължения на една от страните - във Вашия случай на Изпълнителя! Съветвам ви да не предприемате действия по незаплащане на поддръжката без преди това да сте уведомили изпълнителя писмено, че не изпълнява качествено и в пълна степен задълженията си по договора! Поздрави! - адв.Николова - 0888708297

Въпрос за наследство

Здравейте! Самото удостоверение за наследници не предполага винаги ,че наследството е прието и че е налице такова волеизявление! Въпросът е да не са извършвани действия, които предполагат намерение за приемане на наследството! Ако такива действия не са извършвани, може да се направи отказ от наследство! Само по изложеното не може точно да се прецени има ли или не действия, предполагащи волеизявление за приемане на наследството, също така колко време е минало от смъртта на наследодателя и т.н.! Поздрави - адв.Николова - 0888708297

Наследствена пенсия

Здравейте! Има право на наследствена пенсия, като размерът й се определя от доста критерий! Документите се подават пред НОИ! Там ще Ви дадат подробна информация за това какви точно документи трябва да подготвите и подадете!

Наследяване на къща

Здравейте! По зададените от Вас въпроси еднозначен отговор не може да бъде даден , тъй като не става ясно какъв е статута на построената къща, законна постройка ли е , с временен статут ли е ? Съответно защо да прехвърля само къщата , а не и частта от дворното място, за което има документ за собственост! В случай ,че къщата не е със постоянен градоустройствен статут и не е построена при спазване на всички градоустройствени изисквания, само прехвърлянето на къщата е недостатъчно да защити правото на собственост на майка Ви. Друг е въпросът какъв тип сделка следва да се извърши, за да се гарантира в по голяма степен майка Ви. Поздрави - адв.Николова 0888708297

Разделяне на земеделски земи

Здравейте! Приложими закони тук са както Закона за наследството, така и ЗСПЗЗ. За да се даде точен и категоричен отговор на този въпрос се изисква предоставянето на още доста данни както за наследодателя и неговия наследодател, така и за наследниците и продължителността на брака между съпрузите! За пълното изясняване на казуса можете да се свържете с нас на посочените координати.

Фалшиво завещание на имот

Здравейте! Като начало бихте могли сами да възложите за собствена сметка изготвянето на независима графологична експертиза на подписа на това завещание от вещо лице графолог! В зависимост от неговото становище по тази експертиза, ще прецените дали да предявите иска за оспорване истинноста на завещанието! Така бихте могли да спестите една част от разходите за директен съдебен иск, в случай че се окаже че подписа е истински и положен от завещателя. Дружеството ни работи с опитни графолози ангажирани от съдилища в България по аналогични казуси! Може да се свържете с нас на посочените координати!

права върху дворно място

Здравейте! Следва да се изясни дали при покупката на апартамента сте закупили цялото дворно място, което се използва за паркинг от собственика или сте закупили само прилежащото дворно място към изградения блок! За целта е препоръчително да се направи анализ на скици от регулационен и кадастрален план и да се изчисли дали по площта на имотите притежавате цялото дворно място или части от него! В случай ,че притежавате цялото дворно място можете да предприемете съответните действия за преустановяване на неправомерното Ви нарушаване на правото на собственост.

Моля за съвет

Здравейте! Първо при описа на вещите не следва да се описват вещите Ви за лична употреба,които ползвате в ежедневието си и са необходими за съществуването Ви! Ако се описва само апартамента заради наложената ипотека описа следва да е само на апартамента, но не и на движимите вещи в него. След описа има процедура по оценка и обявяване на публичната продан, провеждане на проданта и ако апартамента бъде продаден Съдия изпълнителят ще Ви определи срок, в който ще следва да предадете владението на новия собственик. В този срок ще следва да предприемете действия по освобождаването на апартамента и изнасянето на личните ви вещи!