Адвокат - Консултантско дружество " Ниво консулт" - адв. Николова

 • Дата на първоначална регистрация за адвокат 30.10.2017 г. 16:30:27

  Активен или неактивен към момента: активен

  Мобилен номер: 0888708297

  Адрес:

  гр.София, Център, email: nivo.consult@abv.bg

  , София, общ. Столична, обл. София (столица)

  Колегия:

  Кратко описание

  1. Консултация и разрешаване на проблеми с недвижими имоти - покупко-продажби, дарения, наследствени проблеми, доброволни делби, данъци, проблемни ипотеки и др.

  2. Консултации и помощ при проблеми с държавна и общинска администрация и издадени от нея актове - възражения,жалби, производства по откази и др.

  3. Регистрация на фирми и промени във фирменото досие

  4. Правна помощ при проблеми с монополни дружества - "Топлофикация", ЧЕЗ, Софийска вода и др. на територията на цялата страна

  5. Изпълнителни производства - заповеди за изпълнение, процедури при ЧСИ, запори,възбрани и др.

   

  Коментари

  Договор за прехвърляне на част от имот

  Може да се прехвърли само чрез дарение идеална част от имот, но дали този начин на прехвърляне Ви устройва не може да се прецени по написаното от Вас,тъй като при дарение на идеална част не се дарява точно конкретна част от имота, а общо размер идеални части - в конкретния случай 1/8 ид.части! За по изчерпателен отговор , а и по точно за целта на това прехвърляне е необходимо по подробно запознаване с документите за имота и целта,която желаете да постигнете с това прехвърляне!

  Семейно прехвърляне на дял от имот

  Здравейте! Когато се коментира или дава правен съвет за такова прехвърляне следва да се отговори на два основни въпроса: първият е да наистина да е възможно най- евтиния вариант, а вторият да е правно издържано прехвърлянето и да не доведе в бъдеще до съдебни спорове! За това трябва да е ясно каква е целта на прехвърлянето, има ли и други съсобственици, сънаследници, с какви документи разполагате за апартамента, каква е данъчната му оценка, има ли тежести, възбрани, ипотеки? Може би и още въпроси трябва да се обследват за да бъде извършена една перфектна правна сделка, която да не води до правни проблеми за новия собственик в бъдеще!

  имоти

  Здравейте! Доколкото разбирам дъщеря Ви е собственик на 1/2 идеална част, наследена от баща й! Другата идеална част е собственост на нейната баба или ако е починала на нейните наследници! В случай, че единствен наследник и на бабата е само дъщеря Ви не виждам проблем за нейния дял! Биха могли да възникнат проблеми и оспорване на дела на дъщеря Ви от евентуални други наследници на бабата или дядото ,който е дарил на бащата на дъщеря Ви , които могат да оспорват дарението да размера на запазената им част съгласно Закона за наследството.

  дарение

  Здравейте! Да могат да оспорят дарението след смъртта на майка Ви и да претендират запазената си част съгласно Закона за наследството! Това право ще възникне за тях след смъртта на майка Ви. Можете да го прехвърлите на сина си за по - голяма сигурност задължително чрез покупко-продажба, но за целта ще трябва, след като майка Ви си е запазила правото на ползване , тя също да изрази съгласие с тази прехвърлителна сделка!

  Какво да направя?

  Да , може да предявите иск за бащинство в зависимост от възрастта на детето! До определена възраст на детето/ до 3 годишна възраст/ искът за бащинство може да бъде предявен от Вас! След навършване на тази възраст , само детето има право да предяви такъв иск едва след навършване на пълнолетие/ в срок отново 3г. от навършване на пълнолетие/.

  наследяване на задължения

  Здравейте! Като наследник на баща си наследявате както права , така и задълженията му! В случай, че не сте наследили нищо друго освен дълговете му към разни кредитори, вариант да не ги заплащате е да направите официален отказ от наследство! Но пак Ви обръщам внимание,че това е приложим вариант в случай ,че наследявате само дългове!

  Софийска вода

  Здравейте! След като по партидата излиза,че всичко е платено , а Вие твърдите ,че не сте заплащали и дължите тази сума , най вероятното предположение е ,че от Софийска вода са предприели действия за събиране на задължението по съдебен път! Съветвам Ви да бъдете много внимателни в близките дни и месеци,защото първата стъпка,която се предприема в подобни случаи е дружеството да се снабди чрез съда със Заповед за изпълнение срещу която ако не възразите в срок, същата ще послужи като основание за изваждане на изпълнителен лист и предаден на Частен съдебен изпълнител за събиране на вземането! Съветвам Ви да се обърнете към адвокат,който да следи първо за издаването на такава заповед за изпълнение срещу Вас и да възрази в срок срещу нея, както и да Ви представлява пред Софийска вода за извънсъдебно уреждане на спора! Това ще Ви спести доста разходи и нерви в бъдеще!

  Завещание

  Здравейте! Могат да бъдат разгледани и обсъдени два или повече варианта на това баба ви да се разпореди със своите идеални части както намери за добре! В случая обаче единствено варианта с дарение/въпреки, че е най бърз и най- евтин откъм такси/ е спорен, защото след нейната смърт останалите наследници имат право да предяват иск за размера на запазената им част съгласно Закона за наследството. Останалите варианти на решение следва да се обсъдят внимателно и да се преценят според желанието на Вашата баба.

  Моля за съвет

  Здравейте! Първо при описа на вещите не следва да се описват вещите Ви за лична употреба,които ползвате в ежедневието си и са необходими за съществуването Ви! Ако се описва само апартамента заради наложената ипотека описа следва да е само на апартамента, но не и на движимите вещи в него. След описа има процедура по оценка и обявяване на публичната продан, провеждане на проданта и ако апартамента бъде продаден Съдия изпълнителят ще Ви определи срок, в който ще следва да предадете владението на новия собственик. В този срок ще следва да предприемете действия по освобождаването на апартамента и изнасянето на личните ви вещи!

  права върху дворно място

  Здравейте! Следва да се изясни дали при покупката на апартамента сте закупили цялото дворно място, което се използва за паркинг от собственика или сте закупили само прилежащото дворно място към изградения блок! За целта е препоръчително да се направи анализ на скици от регулационен и кадастрален план и да се изчисли дали по площта на имотите притежавате цялото дворно място или части от него! В случай ,че притежавате цялото дворно място можете да предприемете съответните действия за преустановяване на неправомерното Ви нарушаване на правото на собственост.