Казус - Продажба на имот по време на делба

  • По време на първата фаза на дело за делба, продадох на роднини собствен имот, който се явяваше един от процесните имоти. Явявам се ответник. През втората фаза на делото, този имот беше поставен в дял на ищеца. Сега, когато делото приключи на всички инстанции, има опасност ищецът да поиска разваляне на сделката. Ако успеем да продадем въпросният имот на друг роднина преди вписване на искова молба, ще успеем ли да го запазим, дори и с цената на парично обезщетение? (чл. 88 от ЗЗД) Или въпреки, че продажбата е на трето лице, сделката може да бъде развалена? Искам да уточня, че точно преди да започне делото за делба, ищецът получи от мен голяма сума пари за своя дял от имота, която впоследствие беше осъден да върне. По време на делото за делба обаче, той е направил така, че сумата да не може да бъде събрана - няма нито имоти, нито банкови сметки на свое име. Ще бъда благодарен за мнения по темата.

    Правни мнения, съвети и коментари

    • При описанието на случая се установява, че сте продал съсобствен имот, който е предмет на съдебна делба, поради което е приложима разпоредбата на чл. 226 ГПК, цитирана по-долу: "Прехвърляне на спорното право Чл. 226. (1) Ако в течение на производството спорното право бъде прехвърлено върху другиго, делото следва своя ход между първоначалните страни. (2) Приобретателят може да встъпи или да бъде привлечен в делото като трето лице. Той може да замести своя праводател само при условията на чл. 222. (3) Постановеното решение във всички случаи съставлява пресъдено нещо и спрямо приобретателя, с изключение на действията на вписването, когато се отнася за недвижим имот (чл. 114 от Закона за собствеността), и за придобиване на собственост чрез добросъвестно владение (чл. 78 от Закона за собствеността), когато се отнася за движими вещи."