КАКВО КАЗВА ЗАКОНЪТ

03.02.2010г. 02:27:31
в следният случай:Няколко съсобственици сключват ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР в който се описват подробно жилищните дялове,които ще се получат след като бъде извършено подобрението на имота/пристройка и надстойка/,като се уточняват и собствениците във вече изградените нови части.По време на реализацията може ли някой да си промени мнението и да счете,че е в правото си да не зачете предварителният договор,или ако почине, наследникът да оспори договора?Или казано по-ясно този договор каква сила има,тъй като реално още не са готови новите жилищни обекти?Благодарността за отговорът ви е най-малкото,което бих желал да направя за вас!

Правни мнения, съвети и коментари

13.07.2017г. 08:07
С предварителния договор страните поемат задължение да сключат окончателен договор, като определят предмет, цена, условия на окончателния договор. Предварителният договор може да бъде изменян по взаимно съгласие на страните. След подписването на договора страните по него следва да го спазват, а не своеволно да отказват изпълнението на задълженията си. Поздрави, адв. Николина Митова, София, тел. 0898 303092

Коментар