Изплащане на годишен отпуск

27.01.2010г. 12:11:15
Съгласно чл.177Чл.(1) от Кодекса на Труда (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишен текст на чл. 177, изм., бр. 108 от 2008 г.) <<За времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от начисленото при същия работодател среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползуването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни.>> "Изчислява ОТ начисленото" - означава ли, че ако предния месец към брутното възнаграждение е имало премия, то същата сума ще се включи при изчисляването на заплатата и на следващия месец, който е ползван като платен годишен отпуск. С уважение: Ст.Костов

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар