Казус - Детски надбавки

  • Здравейте, не помня семейството ми да е получавало детски надбавки,а според това - /(2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или ПРИВИЛЕГИИ, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ./ - мисля ,че са нарушени конституционните права и ПРИВИЛЕГИИ на детето ми.Мога ли да осъдя държавата за нарушените му права. Благодаря Ви.

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Здравейте, съветът ми е да проверите в агенцията за социално подпомагане в града, в който живеете, дали имате право на детски надбавки.