Възпрепятстване на достъп до имот

14.01.2010г. 09:34:56
Съществува УПИ с производствена база с около 40 човека персонал, на което в момента на закупуването излаза към общинския път е блокиран от масивна съществуваща ограда (оградата се намира в общинско място, но е продължение на оградата на друг частен имот. Към момента на закупуването хора и транспортни средства преминават през чужд имот, поради това, че оградата прегражда излаза към общинския път и това е единственият възможен път свързващ УПИ с общински път.Имотът през който се преминава е закупен при условие, че преминаването от въпросното УПИ е факт, но не е учредявано право на преминаване и не са уреждани писменно взаимоотношенията по преминаването. Това фактическо положение продължава над 10 години. След закупуването, собственика на УПИ е инициарил процедура в Общината за премахване на съществуващата ограда с цел осигуряване на излаз към общинският път. Процедурата е задвижена но много се бави, като принос за забавянето има и собственика на имота през който в момента преминават хората и транспортните средства за достъп до УПИ. В един момент собственика на имота през който се преминава започва да ограничава преминаването през неговия имот за достъп до УПИ, без да изтъква някакви основателни причини. Въпросите са няколко: 1.Това действие-на едностранно ограничаване на преминаването може ли да се счита като противозаконно. 2.Носи ли се имуществена отговорност за причинените вреди и загуби върху стопанската дейност на УПИ и кой е отговорен - този който самоволно е прекратил достъпа или Общината, която не е осигурила излаз на общинския път от УПИ. 3.Има ли механизъм по който Общината може да бъде задължена да премахне част от оградата за осигуряване достъп от УПИ до общинския път в съкратени срокове и по бърза процедура.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар