Военнослужещ- лекар

Аз съм кадрови военнослужещ- лекар. Следва да се явя на испит за специалност пред държавна комисия На основание кой чл. от КТ или ЗОВС имам право на отпуск : Николай Гешев

Правни мнения, съвети и коментари

07.12.2017г. 12:48
При това описание на случая, би следвало да е приложима цитираната по-долу разпоредба от КТ - "Неплатен отпуск на учащи се Чл. 171. (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Работниците и служителите по чл. 169, ал. 1 имат право и на неплатен отпуск в следните размери: 3. за подготовка и явяване на държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа или на дипломен проект във висши учебни заведения - до 4 месеца; (2) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Когато съгласие на работодателя не е дадено, работникът или служителят, който учи в средно или във висше училище без откъсване от производството, има право на неплатен отпуск в размерите по ал. 1, намалени наполовина."

Коментар