Тормоз

Използваме 1/2 от собствен апартамент за офис, всички комшии са съгласни само една баба не е, въпреки че отговаряме за чистотата по стълбището боядисахме същото, изградихме домофонна система. Работното ни време е от 8:00-17:00 часа без събота и неделя. Но тя се е зарекла, че ще ни изгони и всекидневно ни налага тормоз. Това в правото ли и е?

Правни мнения, съвети и коментари

06.12.2017г. 12:51
Необходимо е да промените предназначението на апартамента в офис съгласно изискванията на чл. 38, ал. 3 от ЗУТ - "в съществуваща жилищна сграда с режим на етажна собственост се допуска преустройство и промяна на предназначението на жилищно помещение или на самостоятелно жилище в кабинет за здравни нужди, за офис или за ателие за индивидуална творческа дейност, свързани с достъп на външни лица в сградата, ако обектите се намират на първия или на полуподземния етаж, преустройството им е съобразено със санитарно-хигиенните, противопожарните и другите технически изисквания и въз основа на изрично писмено нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища - непосредствени съседи на обектите. По изключение може да се допусне разполагане на посочените обекти и на други надземни етажи само въз основа на решение на общото събрание на собствениците на жилища, взето по установения ред, и с изрично писмено нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища - непосредствени съседи на обекта."

Коментар