Закон за кооперациите

12.03.2010г. 09:58:13
Интересеувам се кое е с по-голяма тежест в съда Закона за кооперациите или Устава на кооперацията. Другата работа е има ли право новоприетия член на кооперацията да гласува на първото си общо събрание. Раздел II. Членство, права и задължения Членство Чл. 7. (1) Кооперацията е открита за членуване на физически лица, които са навършили 16 години, не са поставени под пълно запрещение и са съгласни с устава й. Ненавършилите пълнолетие лица и поставените под ограничено запрещение могат да членуват в кооперация с предварително писмено съгласие на родител или попечител. (2) Едно лице може да членува в повече от една кооперация. Приемане на нови членове Чл. 8. (1) Нов член на кооперация се приема по писмена молба на лицето с решение на управителния съвет. Молбата се разглежда на първото заседание на управителния съвет след постъпването й. По изключение тя може да се разгледа и на второто му заседание, ако първото се е състояло, преди да са изтекли 14 дни от постъпването й. (2) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) Членството в кооперацията възниква от решението на управителния съвет. То подлежи на утвърждаване от общото събрание и се разглежда на следващото заседание като първа точка от дневния ред. Кандидатът за член няма право да гласува. При неутвърждаване на решението членството се прекратява от деня на решението на общото събрание. (3) Отменяне на отказа на управителния съвет за приемане на нов член може да се иска от общото събрание в 14-дневен срок от получаване на писменото уведомление. Ако отказът бъде отменен, кандидатът се смята за приет от деня на решението на общото събрание. (4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) Когато е пропуснат срокът по ал. 3 или отказът е потвърден от общото събрание, нова молба за членуване може да се подаде най-рано след 6 месеца, считано от датата на получаване на уведомлението по ал. 3, съответно от датата на провеждане на общото събрание. (5) (Доп. - ДВ, бр. 13 от 2003 г.) Приетите членове се вписват в книгата на кооператорите, която съдържа името и адреса на член-кооператора, датите на възникване и прекратяване на членството му, основанията за прекратяване, както вида и размера на вноските и датата на тяхното изплащане. Така както го чета ми се струва, че лицето е прието за член на кооперацията от взимането на решението на УС, а след това само се утвърждава от Общото събрание и новия член на кооперацията няма право да гласува по първата точка от дневния ред на общото събрание, а това е приемане на нови член кооператори, но по другите точки да може да гласува. Моля да ми го разтълкувате да не би да съм на грешен път.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар