Казус - Завещание за изглеждане

  • Здравейте, аз съм съсобственик на 50% от апартамент който съм придобил чрез завещание за изглеждане. Има още трима съсобственици които не са съгласни да го продадем. Как мога да го придобия аз или да го продадем. : Пламен Николов

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Завеждате иск пред съда по местонахождение на имота за съдебна делба, ако сте живял в имота може да направите искане за възлагане на имота, като от влизане в сила на решението в период от 6 месеца, ще трябва да уравните в пари дяловете на останалите съсобственици. Ако не желаете възлагане, съдът изкарва имота на публична продан, в която ако реши някой от съсобствениците може да участва.