Обезщетение по ЗДС

08.12.2010г. 06:54:08
Казвам се Петко Атанасов Коларов от гр.Бургас род.на 13.08.1953г., и се обръщам към Вас за отговор по компетентност. На 01.06.2010г.поради съкращаване на средствата за фонд „работна заплата ”бях освободен с отправено предложение по взаимно съгласие от длъжността „Началник на отдел Отбранително мобилизационна подготовка” към Областна администрация Бургас, поради причината че от 2000г. съм се пенсионирал от БА заради девоенизиране на длъжността. При девоенизиране на длъжността ми беше прекратен договора за кадрова военна служба към БА, и ми бяха изплатени полагащите ми се като военнослужещ заплати. За да остана на работа се лиших от редица придобивки полагащи ми се по закона за отбраната и сключихме нов трудов договор като новопостъпил. След приемане на Закона за държавния служител, от 2003г. преминах на служебни правоотношения към Областна администрация Бургас на посочената по горе длъжност. До освобождаването ми имам 7 г.стаж като държавен служител. Освободен съм от длъжността по взаимно съгласие на основание чл.103 ал.1 т.1 от ЗДС. Моля Ви, за компетентен отговор, в този случай полагат ли ми се обезщетения при освобождаването ми като държавен служител, след като това няма нищо общо със службата ми в Българската армия. С уважение.

Правни мнения, съвети и коментари

10.05.2020г. 10:45
Нямате право на обезщетение съгласно ЗДС.

Коментар