Изпълнителен лист по 417 ГПК и държавна такса

user@mail.com
02.05.2017г. 12:37:25
Здравейте, някой може ли да ми разясни, каква е процедурата за издаване на изпълнителен лист по чл. 417 от ГПК, и дали има възможност да се освободиш от държавна такса ако си безработен? Ако има такава възможност, то каква е тя? Благодаря предварително.

Правни мнения, съвети и коментари

07.09.2017г. 02:23
Чл. 417 от ГПК изброява случаите, в които независимо от размера на сумата, ако притежавате посочените документи, може да претендирате своето задължение. Такива са например акт на административен орган, който се изпълнява от граждански съд, документ или извлечение от счетоводни книги, нотариален акт, спогодба или договор с нотариална заверка, извлечения от регистър на особените залози, договор за залог или ипотека, акт за начет, запис на заповед или други ценни книжа. При всички случаи първо се запознайте добре с текста от закона. Как се образува заповедно производство по чл. 417 от ГПК? 1. Необходимо е да подадете заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 по образец, като опишете подробно задължението, което твърдите, че длъжникът има към Вас (от какво точно произтича, какъв е размерът му, съответно за какъв период се отнася). Важно е да знаете, че заявлението не е в свободен текст. То е в утвърден от Министерството на правосъдието образец. Може да го изтеглите от тук. 2. По сметката на районен съд за държавни такси трябва да заплатите държавна такса в размер 2% от стойността на вземането, но не по-малко от 25 лева. Приложете вносна бележка за платена държавна такса към заявлението. 3. Към заявлението трябва да приложите в оригинал документа, въз основа на който претендирате задължението. 4. Заявлението се подава до районния съд по постоянния адрес на длъжника или по местоизпълнение. В районен съд заявлението се подава на „Регистратура”, където служителят ще Ви даде входящ номер и ще постави такъв върху Вашия екземпляр.

Коментар