Има ли някакъв начин да се избегне неустойка за обезщетение към работодател

06.05.2009г. 11:56:21
Работих на трудов договор като Гл. счетоводител (а след повишаването на праговете на осигуровки по НКИД, като счетоводител-аналитик) в една фирма. Със същия работодател съм подписал и договор за повишаване на квалификацията по чл.234,ал.1, според който до края на 2011г. Съм длъжен да завърша магистърска в УНСС-гр.София. и след това да работя 5 год.на длъжността Гл.счетоводител. Ако не изпълня някое от тези условия съм длъжен да върна 1500 лв., които работодателя ми е отпуснал еднократно за обучението и неустойка от 5000лв. Фирмата, с която е сключен договора - ЕТ е изкупена от друга фирма с - ЕООД на същия собственик. (без договора да се преподписва). За работодателя не е предвидена санкция при виновно неизпълнение на договора. Битовите и други условия за времето на обучение не са определени. Посочена е еднократна сума - 1500 лв., която работодателя следва да отпусне като заем на обучаемия. Ако под време на обучението се разбира периода и часа на занятията-вечерни, редовни-това го няма. Пише "да посещава редовно курса за обучение, съгласно утвърдения учебен план". По време на обучението вече съм бил на длъжността Гл.счетоводител, която уж е трябвало да заема след завършване на курса за обучение. Прекалено високата неустойка не е съпоставима нито с възнаграждението, което получавам, нито с поетите от работодателя задължения. В заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение работодателя е посочил, че "на служителя следва да се изплатят следните обезщетения (!?) " - става въпрос за 4-те последни нетни работни заплати плюс неизползван платен годишен отпуск, които работодателя ми дължи. Според работодателя" е налице условие за прихващане на взаимно дължими парични суми между страните, които са установени по размер". В същата заповед работодателя "прекратява на основание чл.236, т.1 от КТ, считано от 30.04.2009 г. дог-ра за повишаване на квалификацията (когато изтича и предизвестието по трудовия ми договор), поради виновно неизпълнение. Не е даден "подходящ срок за изпълнение" на неизпълнените задължения, а е написано, че дължа 5000 и следва да ги заплатя в деня на напускане на фирмата. Може ли с една заповед да се прекратят два различни договора? След като договора по чл.234 е от типа на ненаименованите облигационни договори разпоредбите на ЗЗД ли важат или на КТ, или и двата? Може ли чл.90 ЗЗД да е основание работодателя да си прихване неустойката с неизплатените заплати ( които не я покриват) или това негово вземане е от различно правно отношение? Ако се прихване част от неустойката дължат ли се лихви след 30.04.2009г.? Върнал съм 1500 лв.на работодателя, като на платежното пише "върнат заем"- може ли ,съгласно чл.89 ЗЗД договора да се развали по право? Всички изпити са взети, семестриално съм завършил, но не съм защитил магистърската степен - отчасти е изпълнено едното условие. Не съм подписал заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение. Подписали са се 2-ма свидетели, че лицето отказва да подпише заповедта, посочена е дата , час и име. Въпросите ми са: 1. Как да си получа заплатите? 2. Има ли някакъв начин да се избегне неустойката? 3. Ако няма начин да се избегне - поне да се намали ? (чл.92 ЗЗД ??)

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар