Запор върху заплата

01.12.2009г. 06:28:09
Здравейте, Надявам се да можете да ми помогнете. Ситуацията при мен е следната: На 03.11.2009г. бях съкратена от фирмата по чл.328 ,ал.1,т.2, в която работих 4 години. Тя е голямо и известно строително дружество, което предвид кризата в строителния бизнес, разбираемо намалява персонала си. Не ми е приятно, но го приемам. Кое обаче страхотно ме огорчи и разстрои - след 4 годишната ми безкрайно съвестна и лоялна работа към фирмата, тя отказва да ми изплати дори дължимата ми заплата за месец октомври. Най- ми е обидно от факта, че ръководството много добре знае, че последните месеци наистина имахме страхотно много работа и на мен ми се налагаше многократно да оставам по 2-3 часа след работно време, както и да идвам в съботни дни /напълно безплатно/ - за доказателство на твърдението ми предполагам може да се използва картата ми за чекиране. Аз имам малко дете -5 г. и жертвата за мен наистина бе голяма. Не мога да проумея как могат да не ми платят и стотинка, с какво ще живея, с какво ще храня детето си и ще си платя сметките. Никога не съм допускала, че ще ми се случи нещо толкова несправедливо. Основанието за запор върху заплатата ми според ръководството е едно Споразумение, което ни беше предоставено за подпис през 2007г. Прилагам го: ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ Към трудов договор № ……………../……..г. Днес, ………..2007г., в гр.София, между: “*************" ЕООД, вписано в търговския регистър при Софийски градски съд по фирмено дело №****** по описа за 1998г., със седалище и адрес на управление: ******************************, тел. ********, ид.№ ************, представлявано от ***************, ЛНЧ ************* в качеството му на Управител, и ********************, ЕГН ***********, в качеството й на Прокурист, като РАБОТОДАТЕЛ, от една страна, и ………………………………………………………………………….., ЕГН ……………………., РАБОТНИК от друга страна, на основание чл.119 от Кодекса на труда, се подписа настоящето споразумение, като страните се уговориха за следното: Чл.1. Работодателят предоставя на работника възможност да получава добавки, премии и/или други допълнителни възнаграждения, извън нормативно установените такива, към трудовото му възнаграждение. Чл.2. С подписване на настоящото споразумение за работодателя не възниква задължението за заплащане на добавка, премиа и/или други допълнителни възнаграждения. Дали да бъде заплатени такива добавка, премиа и/или други допълнителни възнаграждения и техния размер, зависят изцяло от решението на работодателя. Чл.3./1/. Размерът на добавката се изчислява по схема, утвърдена от работодателя, на база предложението на прекия ръководител на работника. /2/. Добавката може да бъде заплащана два пъти годишно – при заплащане трудовото възнаграждение за месец юли ( добавка Отпуск) и за месец ноември ( добавка Коледа). Чл.4./1/.На база съществуващата премийна система в Дружеството, премията се формира въз основа на очаквания положителен резултат от обектите на Дружеството за съответната година, във връзка с което премията се третира като предплата от страна на работодателя към работника. /2/. /. Размерът на премията се изчислява по схема, утвърдена от работодателя, на база предложението на прекия ръководител на работника, на периоди каквито работодателят намери за добри. Чл.5. Заплащането на добавка за отпуск не ангажира работодателя със заплащане на добавка за Коледа и обратното. Заплащането на добавки и/или на премии през дадена календрна година не означава, че работникът задължително ще получи такава през следващата. Размерът им също е променлива величина. Чл.6 При прекратяване на трудовия договор в срок от шест месеца, считано от датата на заплащане на дадена добавка, премия и/или други допълнителни възнаграждения към трудовото възнаграждение, работникът е длъжен да възстанови на работодателя брутния им размер, за което му се издава съответния документ. Добавката, премията и/или другите допълнителни трудови възнаграждения подлежат на възстановяване от работника на работодателя в случай, че трудовото правоотношение бъде прекратено на основание чл.325, т.1, чл.326, чл.327, т.3-4, 6, 9 чл. 328, втората хипотеза на т.2, т.5, 6 и 7, чл. 330, чл. 331 от КТ е прекратено трудовото му правоотношение, с изключение на случаите при несъстоятелност или ликвидация на работодателя. Работодателят има право да удържи заплатените от него добавка, премия и/или други допълнителни възнаграждения от дължимото се на работника възнаграждение. Настоящото споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните. За “********************” ЕООД: РАБОТНИК: 1..................................................... ................................ /*************/ /........................../ 2.................................................... /*************/ Тъй като аз съм получила премия през месец август, според горното дължа пари на дружеството и то в брутен размер!?!!!! Също са ми преведени добавки за отпуск - 222лв. бруто, които отново дължа. Така не стига, че ме съкращават и оставам без работа и средства, но се получава, че съм и длъжник с 1720,64 лева. Никога не съм молила, нито съм настоявала за тези премии. Ръководството и предценило, че съм ги заслужила и ми ги е изплатило. Естествено, че бях принудена да подпиша документа ако исках да запазя работата си, която харесвах. Всички служители се притеснявахме от документа, но щем не щем подписахме. Моля, Ви за мнение, въпреки че съм подписала горното Споразумение имам ли накакво законово основание да претендирам да ми се изплати изработената заплата, както и обезщетението за неспазено предизвестие? Не мога да си обясня и факта, че трябва да връщам бруто парите, които съм получила нето. Нали веднъж са им отдържани данъци, каква е причината сега да ги връщам на фирмата в брутен размер?Ами ако ми бяха превели 100 000 лв. и на другия ден решат да ме съкратят, щях да им дължа 120 000 примерно. Не се ли нарича това пране на пари? Много съм объркана. Ако според Вас има някакъв шанс за спечелване на евентуално такова дело, моля пишете ми. Благодаря предварително.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар