Възстаноняване на съдебни разходи

21.05.2009г. 05:50:12
Топлофикация съди длъжник - направени са съдебни разходи - какъв е реда за възстановяване на съдебните разходи - лихви и главница и може ли да се възстановят направените разходи преди да има съдебно решение и в кой закон е казано това. Благодаря ви предварително за отговора.

Правни мнения, съвети и коментари

29.06.2017г. 04:20
Необходимо е да има влязло в сила съдебно решение, по силата на което на съответната страна по делото (ищец или ответник) са присъдени направените съдебни разноски. Въз основа на влязлото в сила съдебно решение можете да се снабдите с изпълнителен лист за разноските и да образувате изпълнително производство при съдебен изпълнител. Правната уредба се съдържа в ГПК (Гражданско процесуален кодекс).

Коментар