Казус - Относно студенти сираци

  • Добър ден! Накратко за проблема. Студентите сираци (полусираци) в Университет "Проф. д-р Асен златаров" Бургас доскоро имаха право да плащат само 50 % от семестриалната си такса. На 19.03.2009 година Академичен съвет променя правилника на университета и лишава само тази група студенти, от всички изброени в правилника, от правото им да плащат по-ниска такса, както и от други права. Това противозаконно ли е и може ли да се третира като дискриминация? Ето и кратко извлечение от ЗВО и правилника на университета: ЗВО Чл. 70. (2) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) Студентите, докторантите и специализантите - сираци, слепи, глухи, инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди и лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане на деца, лишени от родителска грижа, майки с деца до 6-годишна възраст и диспансеризираните, имат право на специални облекчения, регламентирани в правилниците на висшето училище. Чл. 95. (5) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., в сила от учебната 1999/2000 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) От заплащане на такси в държавните висши училища се освобождават: 1. лица, които са кръгли сираци; 2. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто; кръгли сираци; Правилник за учебната дейност в университета 15. Допълнителни облекчения за студенти и докторанти Чл.42.(1)Студентите, които са кръгли сираци; инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто; военноинвалиди или са били отгледани до пълнолетието си в домове за отглеждане на деца, лишени от родителска грижа, не заплащат семестриална такса. (2)Студентите. които са сираци, слепи, глухи, бременни, майки с деца до 6-годишна възраст, многодетни майки и диспансеризираните плащат семестриална такса в размер 50% от определената за специалността, ако месечният доход на член от семейството им е до една минимална работна заплата за страната. (3)С разрешение на ръководителя на обучаващото основно звено студентите по ал.1 и ал.2 имат право и на следните облекчения: 1.да ползват перманентни сесии; 2.да не посещават до 50% от предвидените по учебния план занятия; 3. да посещават занятия по някои дисциплини със задочните студенти. РЕШЕНИЯ на Академичния съвет от проведеното заседание на 19. 03. 2009 година (Протокол № 21) 14. Приема следната промяна в чл.42(2) от Правилника за учебната дейност: „Студентите, които са слепи, глухи, бременни, майки с деца до 6-годишна възраст, многодетни майки и диспансеризирани плащат семестриална такса в размер на 50% от определената за специалността, ако месечният доход на член от семейството им е от една минимална работна заплата за страната”.От стария текст да отпаднe думата „сираци”.