Казус - Продажба на кола

  • Какви документи се изискват при продаването на кола, която е собственост на починал човек, които има двама наследника

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Удостоверение за наследници, голям и малък талон, удостоверение за застрахователна стойност, квитанция за платен местен данък.