Може ли да се оспорва положение според клауза в подписан договор?

danifeya@gmail.com
27.05.2020г. 04:26:28

Здравейте,

Подписала съм договор за безплатно обучение при следните условия в подписания договор:

"Обученията се предоставят от КОДИКС и неговия партньор Он Трейнинг безплатно към датата на подписване на настоящия Договор, при условие че Обучаваният спазва ангажиментите, изложени в настоящия Договор и в неговите Анекси, и ако му бъде направено предложение за работа, се задължава да работи минимум за срок от три (3) години в КОДИКС, ако бъде назначен. Тези ангажименти са в сила за целия срок на настоящия Договор плюс дванадесет (12) месеца след изтичането или прекратяването на Договора, освен ако в договора не е предвидено друго.

Евентуалното предложение за трудов договор, което може да бъде направено от КОДИКС на Обучавания след успешното завършване на Обученията, трябва да включва минимум:  Конкурентно възнаграждение за младши разработчик в българския ИТ сектор  Работно място в София, Младост 4  Стандартно работно време, 8 часов работен ден  20 дни платен отпуск  Безсрочен трудов договор. Ако Обучаваният не изпълни горепосочените ангажименти, а именно да работи минимум 3 (три) години в КОДИКС, Обучаваният следва да заплати на КОДИКС пълния размер на курса: 5000 (пет хиляди) лева."

Въпросът ми, (имайки предвид горната клауза, че при направено предложение за работа след края на обучителния курс, трябва да го приема и да работя за фирмата Кодикс (която плаща курса), иначе плащам цената на курса 5000лв,) е: Мога ли все пак да НЕ приема евентуално предложение за работа на Кодикс, с тезата че/ оспорвайки един от гореизброените параметри на евентуалното предложение за работа, а именно - че заплатата, която биха ми предложили не е конкурентно възнаграждение за младши разработчик в българския ИТ сектор, поради липсата на дефиниция за това какво е конкурентно възнаграждение за младши разработчик в българския ИТ сектор?

Благодаря Ви много за компетентен съвет.

Поздрави,

Даниела

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар