Неспазен КТД

rumbata_007@abv.bg
03.02.2020г. 08:23:11

Здравейте. От 01.01.2020г. в моето предприятие влезе в сила нов КТД с договорено увеличение на основната заплата от 4.5% за всички работници и служители. Днес получих допълнителното ми споразумение, но в него увеличението възлиза на 1%.Отказах да го подпиша тъй като не отговаря на договореното в КТД. Прекият ми ръководител заяви, че моето увеличение е такова защото основната ми заплата е по-висока от на другите ми колеги.За останалите колеги увеличението е 4.5% както е по КТД. Има ли право работодателя да не ми увеличи заплатата с договореното по КТД на това основание, че основната ми заплата е по-висока от на останалите колеги на същата длъжност? Трябва ли да подпиша допълнителното споразумение или да си търся правата по някакъв начин? Моля за съвет.

Правни мнения, съвети и коментари

04.02.2020г. 01:43
Здравейте, колективният трудов договор има действие спрямо работниците и служителите, които са членове на синдикалната организация - страна по договора. Работниците и служителите, които не членуват в синдикална организация, страна по договора, могат да се присъединяват към сключения колективен трудов договор от техния работодател с писмено заявление до него или до ръководството на синдикалната организация, която е сключила договора, при условия и по ред, определени от страните по договора, така че да не противоречат на закона или да го заобикалят, или да накърняват добрите нрави. В случая не уточнявате, но вероятно сте член на синдикалната организация. При неизпълнение на задълженията по колективния трудов договор искове пред съда могат да предявят страните по него, както и всеки работник или служител, спрямо когото колективният трудов договор се прилага. В този смисъл можете да предявите иск през компетентния районен съд относно прилагането на КТД спрямо Вас. За допълнителна информация можете да се свържете с мен. Поздрави, адв. Николина Митова 0898 303092

Коментар