Осъдих адвокат по наказателно дело. Мога ли да спра адвокатските му права

niapetrovv@gmail.com
30.01.2020г. 11:43:30

Здравейте,  осъдих действащ адвокат по наказателно дело за нанасяне на лека телесна повреда. Мога ли да спра адвокатските му права, и ако да - то каква е процедурата.  Благодаря.

Правни мнения, съвети и коментари

05.02.2020г. 10:38
Здравейте, съгласно Закона за адвокатурата лишаване от адвокатски права се постановява с решение на адвокатската колегия или Висшия адвокатски съвет при следните дисциплинарни нарушения: "дисциплинарно нарушение е виновното неизпълнение на задълженията по този закон и Етичния кодекс на адвоката, на наредбите и решенията на Висшия адвокатски съвет и на решенията на адвокатските съвети и общите събрания, както и: 1. нарушаване на адвокатската тайна; 2. пропуски, причинили накърняване на правата и законните интереси на клиента; 3. системна небрежност или очевидно невежество при изпълнение на професионалните задължения; 4. лично пряко рекламиране на професионалната си дейност, извършено в нарушение на този закон; 5. уговаряне на възнаграждение от клиенти, по-ниско от предвиденото в наредбата на Висшия адвокатски съвет за съответния вид работа освен в случаите, когато в този закон и в наредбата е предвидена такава възможност; 6. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., в сила от 01.01.2005 г.) приемане и осъществяване на правна помощ не по установения от закона ред; 7. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) укриване на важни обстоятелства при приемането за адвокат или при вписването в регистъра на чуждестранните адвокати; 8. системно неизпълнение на задълженията като член на управителен, контролен или дисциплинарен орган на адвокатурата; 9. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) нарушаване на професионалната етика, морала и колегиалността спрямо други адвокати, адвокати от Европейския съюз или адвокатски сдружения; 10. уронване на престижа и достойнството на професията и нарушаване на професионалната етика и морала."

Коментар