Казус - Какво следва след като Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело № 16/2018 г.

 • Създадено на: 19.3.2019 г. 6:27:14

  Име: pmk63

  През м.08.2018г. започнах работа като държавен служител в .................                                        От 2003г. съм пенсионер по чл.69 от КСО.                                                                                              С приемането на Закона за държавния бюджет 2019г. беше приета нова т.8 към ал.2 на чл.7 от ЗДСл. На основание чл.108, ал.1, във връзка с чл.103, ал.1, т.4 от ЗДСл, предвид предизвестие от 02.01.2019г.  (цитирам от преамбюла на заповедта ), беше прекратено служебното ми правоотношение, считано от 02.02.2019г. След като КС излезе с решение за противоконституционността на този текст и на самия текст от глава шеста на ЗДСл, а именно:

  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЛУЖЕБНОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

  Общи основания за прекратяване на служебното правоотношение

  Чл. 103. (1) Служебното правоотношение се прекратява на следните общи основания:                   .......................................................................

  4. (доп. - ДВ, бр. 103 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., обявена за противоконституционна с РКС № 3 от 2019 г. - ДВ, бр. 23 от 2019 г.) поради несъвместимост в случаите по чл. 7, ал. 2; когато несъвместимостта е по чл. 7, ал. 2, т. 1, органът по назначаването прекратява служебното правоотношение с един от двамата държавни служители по своя преценка; когато несъвместимостта е по чл. 7, ал. 2, т. 8, служебното правоотношение се прекратява с едномесечно предизвестие;

  В закона за КС пише:

  Чл. 14. (1) Конституционният съд се произнася с решения, определения и разпореждания.

  (3) Решенията на съда се обнародват в „Държавен вестник“ в 15-дневен срок от приемането им и влизат в сила 3 дни след обнародването им.

  (5) Актовете на съда са окончателни.

  (6) Решенията на съда са задължителни за всички държавни органи, юридически лица и граждани.

  КАКВО СЛЕДВА след ал.3 и 6 от този закон

  - ТРЯБВА ЛИ ДА ОЧАКВАМ И В КАКЪВ СРОК  заповедта ми за прекратяване  на сл. правоотношения да се обяви за нищожна сега;

  - органа по назначаването ли следва да ме потърси за извънсъдебно  решаване на казуса или аз трябва да предприема нещо;

  - в какъв срок ако органа по назначаването не предприеме действия за възстановяването ми на длъжността и изплащане на обезщетение за времето, през което съм бил освободен, трябва да потърся правата си в съда и то в кой съд?!

  Очаквам отговор на ел. адрес: pmk63@mail.bg      Благодаря Ви предварително!

  Правни мнения, съвети и коментари

  • Здравейте, решенията на КС нямат обратна сила, същите действат занапред, т.е. издадената преди решението на КС заповед за прекратяване на трудовия Ви договор е в сила.

  • Здравейте, решенията на КС нямат обратна сила, същите действат занапред, т.е. издадената преди решението на КС заповед за прекратяване на трудовия Ви договор е в сила.