Обявяване на покана за ОС на Сдружение с нестопанска цел в Агенциятя по вписванията

trimona_eg@abv.bg
06.01.2019г. 08:03:09

Здравейте, 

Въпросът ми е: ако е обявена дата за провеждане на ОС на СНЦ, изготвена е покана с дневен ред, но не е обявена в Агенцията по вписванията и ако събранието се проведе, взетите решения може ли да влязат в сила, може ли да бъдат приложени? Благодаря.

 

Правни мнения, съвети и коментари

07.01.2019г. 03:26
Здравейте, зависи какво е предвидено в устава на сдружението относно обявяване на поканата - дали следва да бъде изпратена на членовете или да бъде обявена в АВ. В случай че в устава е предвидено обявяване на поканата за свикване на общо събрание в АВ, същото следва да бъде спазено, в противен случай е опорочен редът за свикване на общо събрание.

Коментар