Неизпълнение на договорни отношения

nadia01@mail.bg
12.06.2018г. 08:16:02

Здравейте. Имам сключен договор за изпълнение на проектно задание с определен краен срок. 10 дни преди крайния срок показвам предварителната си работа (чернова) за текуща оценка на правилната насока.  При проверката на черновата казват, че заданието не е завършено договора, казват ми да прекратя работата по завършване на заданието и отказват да ми изплатят сумата по договор, като (това е най-важното) ВЗИМАТ И ЗАДЪРЖАТ ЗА ФИРМАТА СВЪРШЕНАТА ОТ МЕН РАБОТА , вероятно за да я ползват в бъдеще и друг да завърши проектното задание използвайки моя материал.

Какви са правата ми?

Правни мнения, съвети и коментари

12.06.2018г. 01:04
Здравейте! Вие имате сключен договор за изработка.Съгласно чл.258 от ЗЗД - " Изпълнителят се задължава да изработи нещо, съгалсно поръчката на другата страна, а последната- да заплати възнаграждение".В случай, че поръчващият смята, че има недостатъци, трябва да направи възражение.Не може просто да откаже да плати.Съгл.чл.265 от ЗЗД - Ако при извършване на работата изпълнителят се е отклонил от поръчката или ако изпълнената работа има недостатъци, поръчващият може да иска: -поправяне на работата в даден от него срок, без заплащане; -заплащане на разходите, необходими за поправката; -намаляване на възнаграждението. Вие сте изправна страна по договор и можете да осъдите контрагента си да Ви плати дължимото. адв.Ивалина Димитрова, 0899783674, гр.Варна, ул."Алеко Константинов" № 10

Коментар