данък доход за физичеки лица

bobobobovic@yahoo.com
06.06.2018г. 11:06:38

Продавам апартамент дарен ми от родителите ми през 2008 година. След сделката би ли трябвало да платя данък доход  като физическо лице?

Правни мнения, съвети и коментари

08.06.2018г. 12:33
Не са облагаеми доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на един недвижим жилищен имот, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от три години, т.е. не дължите заплащане на данък върху доходите на физическите лица.

Коментар