М. Минков

ati.al@abv.bg
26.02.2018г. 06:11:22

Здравейте,

 

Държавен служител съм в Министерство на вътрешните работи от 15 години.

Със Закона за изменение и допълнение на закона за министерството на вътрешните работи (ЗИД на ЗМВР), обн. ДВ бр. 14/2015 г., попаднах в хипотезата на параграфи 85 и 86, като заемащ длъжност за държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 2, чиито служебни правоотношения не са прекратени към 1 април 2015 г.

Със ЗИД на ЗМВР, обн. ДВ бр. 81/2016 г., на 01.02.2017 г. със заповед на министъра на вътрешните работи, на основание чл. 9 от Закона за държавния служител (ЗДСл) и параграф 69 от ЗИД на ЗМВР служебните ми правоотношения бяха преобразувани (без да се прекратяват старите и да възникват нови) по Закона за държавния служител (ЗДСл), като бях назначен на експерта длъжност със съответните основна месечна заплата, ниво и ранг съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията.

След преобразуването нашето ръководство реши, че за служителите с преобразувани служебни правоотношения важат разпоредбите на ЗДСл, изразяващи се в изготвянето на индивидуални планове, платен годишен отпуск в размер на 20 работни дни съгласно ЗДСл плюс още 10 работни дни за ненормирано работно време, съгласно заповед на министъра и на основание чл. 50 от ЗДСл., оценка на работата съгласно ЗДСл и т.н.

В същото време и към настоящия момент, параграфи 85 и 86 от ЗИД на ЗМВР, обн. ДВ, бр. 14/2015 г., са все още в сила и според тях, за служителите с преобразувани (без прекратяване на старите и нововъзникнали) служебни правоотношения, би трябвало да не се прилагат разпоредбите на ЗДСл, а разпоредбите на ЗМВР за държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 до прекратяване на служебните им правоотношения.

Тук се получава разминаване между моето разбиране относно промените в ЗМВР и разбирането на нашето ръководство. Още повече, че част от разпоредбите на ЗМВР са формулирани с изрази като „държавните служители на МВР” или „служителите на МВР”, без да се посочва изрично за коя категория се отнасят, следователно би трябвало да важат за всички държавни служители, респективно за всички служители на МВР.

В тази връзка искам да попитам дали за мен важат разпоредбите на ЗДСл или разпоредбите на ЗМВР, а именно имам ли право:

- да членувам в политически партии – чл. 148 от ЗМВР или чл. 42 от ЗДСл се прилага;

- да работя по граждански договори – чл. 153, ал. 3, т.4 от ЗМВР или чл. 7, ал. 2, т. 6 от ЗДСл се прилага;

- да получавам допълнителните възнаграждения съгласно чл. 178, чл. 179 и чл. 181 от ЗМВР;

- да пътувам безплатно в обществения градски транспорт съгласно чл. 185 от ЗМВР;

- размерът на отпускът ми по чл. 189 и чл. 190 от ЗМВР ли е, или по чл. 56 и чл. 62-66 от ЗДСл.

 

Предварително благодаря за отговора.

Правни мнения, съвети и коментари

27.02.2018г. 11:34
Здравейте, по-долу цитирам части от разпоредбата на §69 от ПЗР на ЗМВР, която дава отговор на поставените от Вас въпроси - §69. (В сила от 01.02.2017 г.) (1) Служебните правоотношения на държавните служители в МВР, за които се прилага § 86 от Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и които към датата на влизане в сила на този закон заемат длъжности за държавни служители с висше образование и притежаващи висше образование, с изключение на тези от Медицинския институт на Министерството на вътрешните работи и на тези по § 70, ал. 1, т. 1, се преобразуват в служебни правоотношения по Закона за държавния служител, считано от датата на влизане в сила на този закон. (3) Служителите по ал. 1 се назначават на длъжности, определени за заемане по Закона за държавния служител, с щата на съответната структура. (5) На служителите по ал. 1 се присъжда определеният в Класификатора на длъжностите в администрацията минимален ранг за заеманата длъжност, освен ако служителят не притежава по-висок ранг. (6) При назначаването на служителите по ал. 1 се определя индивидуална основна заплата, не по-ниска от определеното към датата на влизане в сила на този закон възнаграждение, определено по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи и включващо заплата за длъжност, допълнително възнаграждение за прослужено време и за научна степен и левовата равностойност на храната по чл. 181, ал. 1. (7) За служителите по ал. 1 разпоредбите на чл. 8, 10, 14 и 35б от Закона за държавния служител не се прилагат. (9) Стажът на служителите по ал. 1, придобит по Закона за Министерството на вътрешните работи, се зачита за служебен стаж при един и същ орган по назначаване и за работа в същата администрация по смисъла на Закона за държавния служител, с изключение на чл. 106, ал. 3 от Закона за държавния служител. (10) Неизползваните отпуски на служителите по ал. 1, пропорционално към датата на влизане на този закон в сила, се запазват и могат да се използват. (11) Оценките на служителите по ал. 1, получени съгласно наредбата по чл. 178, ал. 2, се отчитат в бъдеще при повишаване в ранг и при конкурентен подбор.
ati.al@abv.bg
28.02.2018г. 12:07
Здравейте, с цитирането на разпоредбата на параграф 69 от ПЗР на ЗМВР не мога да разбера какво имате предвид. Според мен параграф 69 преобразува служебните правоотношения, без да прекратява старите и да възникват нови. Разпоредбите на параграфи 85 и 86 би трябвало да са в сила и в този случай. Параграф 85 изрично казва, че ЗДСл се прилага само за служители, чиито служебни правоотношения са възникнали след 1.4.2015г . Параграф 86 определя за същите служители да се прилагат разпоредбите на действащото законодателство за държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 до прекратяване на служебните им правоотношения, а с параграф 69 не е имало прекратяване. Ако съм в грешка, не успявам да разбера къде е тя. Моля за пояснение.
28.02.2018г. 11:32
Разпоредбата на §69 от ПРЗ на ЗМВР е ясна - правоотношението Ви се е преобразувало в служебно по смисъла на ЗДСл. с произтичащите последици, които са посочени в отделните разпоредби на § 69.

Коментар