Заместване на държавен служител при бременност и раждане

biska87_1986@abv.bg
21.08.2017г. 05:05:29

През 2017 г. една от служителките предстои да излезе по майчинство. Съгласно Закона за държавния служител по заместване чл.15 може да бъде назначено лице след отсъствие на титуляра 3 месеца. При което изпадаме в хипотеза на заместващ задължително преминал ЦЕНТРАЛИЗИРАН КОНКУРС и след изтичане на 3 месеца на титуляра. 

Какъв е реда да бъде назначено лице по време на болничните на титуляра, за да се изпълнява длъжността през 2017 г. ?

Правни мнения, съвети и коментари

25.08.2017г. 12:59
Съгласно разпоредбата на чл. 84 от Закона за държавния служител "при отсъствие на държавен служител изпълнението на служебните задължения се осъществява от непосредствения ръководител или от друг държавен служител от състава на съответната администрация. (2) (Доп. – ДВ, бр. 57 от 2016 г.) Заповедта за заместване се издава от органа по назначаването въз основа на искане от непосредствения ръководител. Заместването не може да е с продължителност повече от 6 месеца за един заместващ. (3) Процедурата по ал. 1 и 2 не се прилага за лица, които по длъжност са заместници на титуляра. (4) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2003 г., изм., бр. 57 от 2016 г.) Когато отсъствието е над 30 дни, се изисква писменото съгласие на заместника и със заповедта по ал. 2 се определя допълнителна заплата в размер 50 на сто от минималния размер на основната заплата за длъжността." Накратко, когато се касае за заместване до 6 месеца, е приложима горната разпоредба, без да се налага спазване на процедурата по чл. 15 ЗДС.

Коментар