Неполучаване на рента след доброволна делба на арендуваната земя

31.07.2016г. 04:28:28
Един от съсобствениците на земеделска земя сключва договор с фирма. Една година след това въпросната земя е разделена с договор за доброволна делба между съсобствениците - един от тях е починал преди делбата и наследниците му са вече собствениците на съответния дял. Арендаторът не признава правото на новите собственици (наследниците) да получават рентата си и изисква от тях нарочен отказ от пълномощно, въпреки че те не са давали пълномощно на сключилия договора да ги представлява преди или след делбата, от което сега да се отказват. Има ли право арендаторът и какви са правата на новите собственици при вече сключен от бивш съсобственик договор за аренда? Благодаря, Антонова

Правни мнения, съвети и коментари

31.08.2017г. 02:31
Тъй като договора за аренда е вид тежест върху имота и следва имота, което е видимо и с вписването му в имотен регистър към съответния имот, независимо от промяна на собствеността или съсобствеността, арендаторът е длъжен да изплаща уговореното по договор, като изплащането може да стане и на един от собствениците, а останалите съсобственици да търсят частта си от него. Няма право обаче арендаторът да отказва изплащането на арендата и да казва кой има права и кой не. Заведете едно дело пред съда и проблема Ви ще бъде решен.

Коментар