ЗСПД и правилника за прилагането му

26.01.2016г. 02:55:55
Здравейте, имам дете с увреждане (аутизъм ТЕЛК- 80% с ЧП). Подадох документи за преосвидетелстване на 10.06.2015г. защото ТЕЛК решението ни изтичаше на 01.07.2015г. След 5 месечно чакане и многократно ходене до ТЕЛКа на 26.11.2015г. минахме на ТЕЛК комисия. Изчаках срока за обжалване да изтече и на 16.12.2015г. си получих решението с печата “не обжалвано”. Отидох в Дирекция социално подпомагане за да подам документи за добавките които ни се полагат и от там ме уведомиха,че според новия ППЗСПД чл.19 детските надбавки вече не се изплащат със задна дата и няма да получа доплащане за времето от 01.08 до 30.11.2015г., (детето е второ, с увреждане и трябва да получа по 100лв.месечно, а за времето 08.-11.15г. съм получила по 50лв. като за здраво дете.) Получих заповед от ДСП след което написах жалба до РДСП и също получих отказ от там. Съдържанието на жалбата ще го публикувам, но въпроса ми е имам ли правно основание да обжалвам по нататък или нямам никакъв шанс да си получа полагащите се пари за дъщеря ми? Закона зад мен ли е или против мен? Основателно ли ДСП не ми доплаща сумата? БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО! До Директора на РДСП Гр.Пазарджик ЖАЛБА От Недка.........,живуща в с...... ,общ.Панагюрище,обл.Пазарджик,ул.”Георги Станчовски” №15,ЕГН:......,GSM:......... на основание чл.13,ал.5 от ЗСП и чл.81(1) от АПК. Срещу Заповед №П-2006/29.12.2015г., на ИД Директор на ДСП-Панагюрище. Господин Директор на РДСП-Пазарджик,считам,че със заповед №П-2006/29.12.2015г., са нарушени законните ми права и правата на детето ми Кристина Филипова Вайсилова. На 01.07.2015г. изтече ЕР №2175 от 123/09.07.2013г. на ТЕЛК и с изтичането му отпадна правото на дъщеря ми да получава помощи като дете с увреждане.На 26.11.2015г. минахме на ТЕЛК и получихме ново ЕР№4560 от 192/26.11.2015 от което е видно,че няма промяна в здравословното състояние на детето ми и процентите инвалидност.След като изтече срока за обжалване, през м.декември подадох заявления за получаване на всички полагащи и се по закон помощи за дете с увреждане.На 30.12.2015г.получих заповедите за отпускане на месечна помощ по чл.7(8) и месечна добавка по чл.8д т.1 от ЗСПД от който е видно,че добавката по чл.8д т.1 от ЗСПД е отпусната от 01.08.2015г а месечната помощ по чл.7(8) от ЗСПД е отпусната от 01.12.2015г. Тъй като месечните добавки по чл.7 и чл.8д от ЗСПД се отпускат на основание на едни и същи членове а именно чл.4,ал.1,чл.6,ал.1 и 2 и чл.37 от ППЗСПД и според тях няма разграничение на двата вида помощи за датата на отпускане,считам че помощта по чл.7(8) би следвало да бъде отпусната от дата 01.08.2015г. тоест от датата когато е отпаднало правото да ми бъде изплащана, както в случая ми е отпусната добавката по чл.8д т.1от ЗСПД. С решение №12921 от 30.10.2014г. на ВАС по адм.д.№5993/2013г.трето отделение,докладчик съдия Емилия Георгиева и решение№4379 от 21.04.2015 по адм.д.№299 от 2015г. заявява,че правото на помощи и семейни добавки на основание ЗСПД възниква от момента, определен за начален на неговото трайно увреждане/инвалидизация/, като вида и размера на помощите е определен в чл. 7, ал. 8 от същия закон - когато детето не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца и когато живее постоянно в страната, месечната помощ за дете с трайно увреждане, установено от компетентните здравни органи, се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции независимо от дохода на семейството в двоен размер на помощта, определена по реда на ал. 4. Смисълът и целта на законодателя е да подпомогне родителите на дете, което е с установени трайни увреждания за неговото адекватно и пълноценно отглеждане, осигуряване на необходимата грижа с оглед спецификата на увреждането и индивидуалните нужди на детето. Реалната помощ е необходима, полезна и целесъобразна, когато е своевременна, а тя е такава, когато е предоставена от момента, в който е настъпило трайното увреждане – това е житейската и правната логика и справедливост. На основание чл.4,ал.1,чл.6,ал.1 и 2 и чл.37 от ППЗСПД възразявам срещу началната дата на отпуснатата ми помощ по чл.7(8) от ЗСПД. Искам заповед №П-2006/29.12.2015г., на Директора на ДСП-Панагюрище да бъде отменена и семейната помощ по чл.7(8) да ми бъде отпусната с дата 01.08.2015г.

Правни мнения, съвети и коментари

11.01.2022г. 06:48
Без преглед на документи трудно можете да получите точен и коректен отговор. Препоръчително е жалбата да бъде съставена от адвокат.

Коментар