Относно декларация за конфиденциалност

20.11.2015г. 10:52:06
Здравейте! Искам да Ви задам един въпрос относно следната декларация за конфиденциалност, която ми беше предоставена от работодателя ми за подпис. Искам Вашето мнение дали тази декларация не е прекалено обвързваща(особено точка 9 за 10-те години след като напусна фирмата) за един обикновен служител (инспектор технически надзор в частна лицензирана фирма за технически надзор, но не и строго-секретна)? С тази декларация работодателя може по всяко едно време да се възползва от долуизложените точки и да ми нарочи неща, които не съм извършил само и само да дължа пари на фирмата. Смятам, че някои от точките в декларацията не трябва да бъдат задължителни за нашата фирма и трябва да отпаднат.Моля ,за отговор дали да подписвам тази декларация или не, тъй като ме задължават да я подпиша в срок до 24.11.2015. Благодаря Ви предварително! Точките от декларацията са следните: Декларирам, че се задължавам да пазя в тайна и да опазвам и да не разгласявам следното: 1.Факти и обстоятелства, станали ми известни при/или по повод изпълнение на служебните ми задължения, произтичащи по трудовия договор, сключен с фирмата. 2.Разгласяване на конфиденциална информация по смисъла на настоящата декларация представлява всякакъв вид устно или писмено изявление, предаване на информация на хартиен, електронен или друг носител към трети страни, в това число чрез средствата за масово осведомяване, печатните издания или интернет. 3.Задължавам се да не разгласявам пред никого размера на трудовото ми възнаграждение, да изнасям, укривам или унищожавам документация и информация свързана с реализиране предмета на дейност на фирмата, собственост на дружеството или трети лица, както и такива, които са необходими при разкриването на обективната истина и защита интересите на дружеството и неговите служители пред трети лица. При неизпълнение на този ангажимент се задължавам да заплатя на фирмата неустойка в размер на доказаната щета, освен ако това нарушение не е довело до по тежко нарушение, и отговорност по другите точки от тази декларация или не представлява по-тежко престъпление по смисъла на Наказателния кодекс(НК). 4.Декларирам, че няма да участвам лично или чрез трети лица в действащи търговски дружества, които извършват стопанска дейност сходна или конкурентна на предмета на дейност на фирмата, че няма да използвам служебното си положение за извършване на конкурентни дейности и услуги в полза на други юридически или физически лица. 5.Да пазя в тайна всякаква информация, поверена на мен по служба за изпълнение на трудовите ми задължения. 6.Декларирам, че съм известен/на, че при нарушаване на гореизложеното фирмата може да прекрати договора ми без предизвестие. 7.Задължавам се при прекратяване на договорните ми отношения с фирмата по моя инициатива да спазя уговореното в договора предизвестие, коректно да довърша и предам започнатата от мен работа на определените за това служители. В тази връзка ще отделя необходимото време, внимание, енергия и професионализъм, за да им предам и разясня в пълен обем цялата необходима документация и информация с оглед гладкото и безпроблемно продължаване на работата по текущите задачи и проекти, със цел предотвратяване на загуби, пропускане на ползи или нанасяне на вреди на фирмата или трети добросъвестни лица. 8.В случай на прекратяване на трудовото ми правоотношение с горепосочения работодател(фирмата) се задължавам да не разгласявам посоченото в предходните точки, съставляващо служебна тайна. 9.Декларирам, че поетите от мен ангажименти и отговорности са в сила и след прекратяване на договорните ми отношения с фирмата в срок от[b] 10 години[/b] след прекратяването му. 10.Известно ми е, че при неспазване на декларираните от мен задължения за конфиденциалност нося отговорност по НК. 11.Известно ми е, че за вреда, която съм причинил умишлено и/или не по повод изпълнение на трудовите ми задължения дължа обезщетение, което се определя по реда на гражданското законодателство, независимо от наложено друго наказание.

Правни мнения, съвети и коментари

01.09.2021г. 09:36
Здравейте, подписването на декларации от работник, свързани със заплащане на неустойки и глоби, е нищожно и не поражда правно действие.

Коментар