Неизплатени заплати

29.07.2015г. 12:00:58
Здравейте!Искам да ви попитам има ли право работодателя да ми задържа заплатата поради ревизия,тъй като съм МОЛ?Отговорът беше че когато изчисли ревизията и установи дали има липси ще ми изплати каквото трябва.Другият въпрос ми е ,уволниха ме дисциплинарно,в заповедта пише че не ми е разрешен неплатен отпуск за тези два дни самоотлъчка,а в УП-2 пише че тези два дни съм в неплатен отпуск?

Правни мнения, съвети и коментари

15.05.2017г. 08:46
Здравейте, относно първия Ви въпрос - вероятно се касае за реализиране на ограничена имуществена отговорност съгласно чл. 210 Кодекса на труда. Според цитираната разпоредба, в случаите на ограничена имуществена отговорност работодателят издава заповед, с която определя основанието и размера на отговорността на работника или служителя. Заповедта се издава в 3-месечен срок от откриването на вредата, но не по-късно от 5 години от нейното причиняване. Ако работникът или служителят в 1-месечен срок от връчването на заповедта оспори писмено основанието или размера на отговорността, работодателят може да предяви срещу него иск пред съда. Ако в срока по предходната алинея работникът или служителят не оспори основанието или размера на отговорността, работодателят удържа дължимата сума от трудовото възнаграждение на работника или служителя в размерите, посочени в Гражданския процесуален кодекс. В случаите, когато поради прекратяване на трудовото правоотношение или по други причини събирането на сумата не може да стане чрез удръжки по реда на предходната алинея, въз основа на заповедта на работодателя или на органа по изречение второ на ал. 1 работодателят може да поиска издаване на заповед за изпълнение по чл. 410, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс независимо от размера на вземането.

Коментар