Земя по параграф 4 от ЗСПЗЗ

20.07.2015г. 08:36:16
Здравейте, Имам заповед от кмета на общината да закупя земята която ползвам по параграф 4 от ЗСПЗЗ .Заповедта е от 1998 г.През 1999 година влезе в сила промяна изискваща изработване на план на новообразувани имоти.Вече 16 години чакам изработване на този план .Така заповедта на кмета с която ми разрешава да закупя 500 кв.м земеделска земя не е изпълнена.Мога ли да си търся правата за неизпълнението . Благодаря предварително !

Правни мнения, съвети и коментари

15.05.2017г. 08:45
Здравейте, съгласно цитираната от Вас промяна в ПЗР на ЗСПЗЗ от 1999 г. - § 4, ал. 2 се създават селищни образувания по реда на глава трета, раздел II от Закона за административно-териториалното устройство на Република България върху земите по ал. 1, § 4, когато не по-малко от две трети от разположените в тях имоти са застроени. Кметовете на общини е следвало до 1 март 2001 г. да предложат на общинските съвети за одобряване на околовръстни полигони на земите по ал. 2. Ако във Вашия казус не е приложима разпоредбата на §4, ал. 2 и не могат да се създат подобни селищни образования, не можете да претендирате неизпълнение на заповедта на кмета от 1998 г.

Коментар