Завещание в полза на внуци

13.07.2015г. 01:23:37
Здравейте, Казус: 1.Аз и съпругата ми имаме 2 деца и притежаваме на наше име 2 жилища.Искаме да завещаем едното жилище на внучето ни от едното дете , а второто -на внучето от второто ни дете , без родителите им да имат възможност да оспорват Завещанието. Възможно ли е това ? 2.Тъй като завещанието се прави само лично, задължително ли е то да бъде обявено след смъртта на единия от нас или обявяването му може да се задържи до смъртта и на другия съпруг? 3.Ако внуците не са навършили пълнолетие и Завещанието влезе в сила могат ли да бъдат избегнати настойническите права на родителите им? 4.Как е по-удачно да постъпим за да се изпълнят гореизложените ни желания-чрез съставяне на Завещание или на Дарение?

Правни мнения, съвети и коментари

18.08.2017г. 08:59
Здравейте, на поставените от Вас въпроси: 1. Завещанието и дарението могат да се оспорват от децата Ви, в случай че сте накърнили запазената част от наследството. Оспорването се извършва по съдебен ред с предявяване на иск след смъртта на наследодателя. 2. Обявяването на завещанието се извършва след смъртта на завещателя. 3. В случай че завещателите починат преди навършване на пълнолетие на лицата, в полза на които е завещанието, не съществува правна възможност непълнолетните лица да управляват и да се разпореждат самостоятелно с жилищата без участието на техните родители. 4. И в двата случая - и при дарението, и при завещанието наследниците със запазена част от наследството могат да ги оспорват. При дарението ще прехвърлите правото на собственост върху апартаментите приживе, като е препоръчително да си запазите пожизнено вещно право на ползване.

Коментар