Дарение

18.05.2015г. 06:15:31
Може ли, в качествто си на родители, да дарим малолетните си деца с апартамент, който е ипотекиран. Целта е те да са собственици, тъй като ние сме в развод а ипотеката ние да си плащаме. Предварително благодаря.

Правни мнения, съвети и коментари

15.05.2017г. 08:27
Казусът е специфичен предвид че идеята е собственици на ипотекиран имот да бъдат малолетни лица. В този смисъл следва да се съобразите с разпоредбата на чл. 130, ал. 3 и ал. 4 Семейния кодекс. "(3) Извършването на действия на разпореждане с недвижими имоти, с движими вещи чрез формална сделка и с влогове, както и с ценни книги, принадлежащи на детето, се допуска с разрешение на районния съд по настоящия му адрес, ако разпореждането не противоречи на интереса на детето. (4) Дарение, отказ от права, даване на заем и обезпечаване на чужди задължения от ненавършило пълнолетие дете са нищожни. По изключение обезпечаване на чужди задължения чрез залог или ипотека може да се извърши по реда на ал. 3 при нужда или очевидна полза за детето или при извънредни нужди на семейството."

Коментар