Давност на платен годишен отпуск.Несеквестируемо имущество.Несеквестируем доход.

15.05.2015г. 02:29:04
Силвия Бедросян 2015-05-03 15:56:59 Отговори (0) Добър ден на всички правни консултанти и потребители.Имам няколко интересни въпроса. 1.При неползване на целия платен годишен отпуск,поради производствени причини(недостатъчно персонал),възможно ли е отлагане над 10 дни?Каква е давността?Ако професията има значение съм мед.сестра. 2.Вярно ли е ,че разпореждането с несеквестируем имот(без наложени възбрани по време на разпореждането)и прехвърлянето му от родител на дете с дарение,при наличие на задължения от страна на родителя,автоматично го превръща в секвестируем?Има ли основание завеждане на Павлов иск? 3.Вярно ли е ,че доход под минималната работна заплата за страната се счита за несеквестируем?И отнася ли се това за пенсия,при налични задължения към кредитор?

Правни мнения, съвети и коментари

15.05.2017г. 08:25
По поставените от Вас въпроси: 1. Погасяването на правото на ползване на отпуск е регламентирано в чл. 176а КТ, като при Вас е приложима алинея втора на разпоредбата, а именно: "когато платеният годишен отпуск е отложен при условията и по реда на чл. 176, ал. 1, правото на работника или служителя на ползването му се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му." 2. За точен отговор на втория Ви въпрос са необходими допълнителни подробности, на при описаната от Вас хипотеза вероятно има основание за завеждане на иск по чл. 135 ЗЗД. 3. Несеквестируемостта е регламентирана в чл. 444 ГПК. Съгласно посочената разпоредба, "ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чийто размер е над минималната работна заплата, може да се удържа само: 1. ако осъденото лице получава до 300 лв. месечно - една четвърт част, ако е без деца, и една пета, ако е с деца, които то издържа; 2. ако осъденото лице получава от 300 до 600 лв. месечно - една трета част, ако е без деца, и една четвърт, ако е с деца, които то издържа; 3. ако осъденото лице получава от 600 до 1200 лв. месечно - една втора част, ако е без деца, и една трета, ако е с деца, които то издържа; 4. ако осъденото лице получава над 1200 лв. месечно - горницата над 600 лв., ако е без деца, и горницата над 800 лв., ако е с деца, които то издържа. (2) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Месечното трудово възнаграждение по ал. 1 се определя, след като се приспаднат дължимите върху него данъци и задължителни осигурителни вноски."

Коментар